woensdag 6 november 2013

Marine Gewoonten en Gebruiken 44-45

logo
Marine gewoonten en gebruiken
De overgave en overname van het bevel heeft plaats op den dag, in het Kon. Besluit genoemd, doch het uur waarop dit zal plaats hebben, wordt bepaald door den vlootvoogd. In den vroegen morgen van den zooveelsten September, bevinden we ons. . . laat ik zeggen : aan boord van Hr. Ms. „Tromp", den dag, waarop kolonel Hoogerop het bevel over dit schip zal overdragen aan overste Breedevoort.
Het uur van overgave en overname is bepaald op 10 uur, maar met zindelijkheidsinspectie zijn reeds de werkzaamheden ingedeeld voor schoonschip en oppoetsen voor inspectie, zoodat het schip nog enkele uren van bijzondere bedrijvigheid beleeft. Om half 10 is het „kleeden" geblazen.
De oppassers der officieren hebben, voor zoover noodig, Zondagsch tenue (het klein uniform met sabel) nagezien en in de hutten klaar gelegd. De mariniers poetsen met sidol de knoopen van hun groot-uniformjas, saamgehouden in de knoopenschaar en blazen met hun adem over de klare ankers op de schouderbedekkingen, om den glans van het koper beter te doen uitkomen. De matrozen zoeken in hun plunjekasten naar een schoon wit hemd met blauwen kraag „zoo hard als een plank", of zwerven met hun loopzakje door den kuil of het tusschendek, om een geschikt plekje te zoeken waar ze hun schoenen kunnen opdoffen.
Intusschen heeft aan dek het bootsmansfluitje geklonken : valreepsgasten; want de komst van den nieuwen commandant is door den schildwacht gepraaid en terwijl de valreepsgasten hem den groet brengen, wordt hij door den schipper overgefloten en door den eerste-officier en den officier van de wacht verwelkomd en naar de kajuit van den commandant geleid.
Om 10 uur is het groote moment aangebroken en komt al wat leven heeft, door den tamboer met hoornsignalen daartoe bevolen, aan dek; de officieren aan stuurboord op de campagne, het detachement mariniers gewapend aan bakboord en daarop aansluitende de onderofficieren, terwijl de overige schepelingen baksgewijs aan stuur en bakboordsloopplank zich opstellen, tot voorbij de drielingstorpedolanceerbuizen.
Zoodra de commandant met zijn opvolger uit zijn kajuit stapt, klinkt het signaal: „geeft acht", gevolgd door het commando van den officier van de wacht en trekt de bemanning van „op de plaats rust" recht in de houding.
Allereerst wordt de êtat-major aan den nieuwen commandant voorgesteld. Onze marine is niet groot, voor velen is de nieuwe commandant geen onbekende, hebben dus sommige van de officieren, die thans op de „Tromp - geplaatst zijn, op een ander schip en in andere verhouding met den nieuwen commandant gediend; zoodat de kennismaking bij dezen en genen nu, weliswaar vlot en correct, iets heeft van het gemoedelijke eener hernieuwe ontmoeting, hetgeen tot uiting komt in den handdruk, het gebaar of 'n kort woord.
Na de officieren wordt de chef der équipage aan den nieuwen commandant voorgesteld en volgt de inspectie. Allereerst over de aan dek opgestelde bemanning; daarna over het schip. Er ligt echter een korte pauze tusschen beide inspecties. In het eerste geval is immers iedereen aan dek.
Bij een inspectie over het schip moeten echter verschillende functionarissen op hun posten komen en dat is niet mogelijk als zij voor inspectie over de bemanning aan dek moeten zijn. Daarom volgt eerst de mededeeling : op je posten voor inspectie van het benedenschip.
Gewoonlijk wordt de commandant bij zijn inspectie vergezeld van den eerste-officier, den officier van dienst, den officier van het benedenschip, den chef der equipage, en, indien de commandant den wensch daartoe te kennen geeft, ook het hoofd van de machinekamer.
In de kleine pauze tusschen beide inspecties zijn enkele onderofficieren naar omlaag gegaan, ter plaatse waar hun aanwezigheid vereischt is, detailvoerende onderofficieren stellen zich op bij de bergplaatsen of de werkplaatsen, de zeuntjes staan bij de bakken, de ziekenverpleger in den ziekenboeg, de hofmeester bij de gamellehutten en de koks bij de kombuis en bij de bakkerij.
blz 44 - 45. wordt vervolgd..
Vorige pagina Volgende pagina

Geen opmerkingen :