dinsdag 15 oktober 2013

Marine Gewoonten en Gebruiken 01-05

logo
Marine gewoonten en gebruiken

Inleiding
leuke verstekeling De marine was altijd een bijzonder stuk van Nederland en dikwijls meer Nederlandsch dan Nederland zelf. Men zegt wel, dat de marine een wereldje op zichzelf is en in zekeren zin is dit ook zoo. Men heeft bij de marine immers niet alleen de Nederlandsche — in dit verband te zeggen: Moederlandsche mentaliteit en inzichten, doch men vindt er ook verhoudingen, die met onze gebiedsdeelen Oosten West-Indië te waken hebben. Bovendien zijn deze drie begrippen getoetst aan de Internationale verhoudingen.
De Nederlandsche, marine is geheel ingesteld op de groot-Nederlandsche gedachte en in haar ontwikkeling door alle eeuwen heen is ze veelzijdiger dan welke marine ter wereld.
In geen enkele buitenlandsche marine vindt men onder het personeel lieden uit de verschillende bevolkingsgroepen blank en bruin op alle schepen dienende, zooals dit bij de Nederlandsche marine het geval is; een gevolg van de hoog opgevoerde en nimmer geevenaarde koloniale opvatting der Nederlanders, die allen, van welken landaard ook, als Nederlandsche onderdanen beschouwt en rechten toekent.
Van dit wereldje op zichzelf : de marine, worden in dit boek een aantal gewoonten en gebruiken verteld. Het is niet mogelijk deze allemaal te behandelen. Zeer vele gewoonten en gebruiken zijn in paragraf en, reglementen en bepalingen artikelsgewijs omschreven in de z.g. Verordeningen Koninklijke Marine, kortweg VKM 1, 2 en 3 genoemd; een 30 a 40 tal boekjes met rood-, wit- en blauwlinnen rug. Er zijn order-boekjes zoowel voor de schepen afzonderlijk (meestal bedoeld voor dagelijksch gebruik) als voor de commandementen Willemsoord, Soerabaja e.a.; er zijn Indische Voorschriften, vlootorders, uitgaande van het dep. v. defensie, circulaires voor de zeemacht en ten slotte is er een heele serie handleidingen of handboekjes.
Alles bijeen vormen deze voorschriften en bepalingen een kleine bibliotheek. Daaronder zijn dan nog niet gerekend de rekening-courantboekjes der officieren, de zakboekjes der onderofficieren en manschappen, de conduiteboekjes, de ziekteboekjes, de O.B.A.'s (orders van blijvenden aard), havenreglementen, dagelijksche orders, enz.
blz 01 - 05.

Geen opmerkingen :