dinsdag 5 november 2013

Marine Gewoonten en Gebruiken 40-41

logo
Marine gewoonten en gebruiken
steng11

Direct daarna wordt aan den seinwipper het vlaggesein K. V. B. gegeven ten teeken, dat er gesalueerd moet warden met de saluutbatterij. Vroeger was er aan boord van het wachtschip zelf een saluutbatterij, doch sinds de groote wachtschepen verdwenen zijn, werd er tegenover de marinekazerne aan de Buitenhaven en later ook op het Wierhoofd (meer speciaal voor binnenvallende schepen) een saluutbatterij opgesteld. Als er een schip in de haven ligt, wordt vanaf dat schip de admiraalsvlag gesalueerd met vijftien schoten, terwijl deze vlag langzaam wordt neergehaald en aan den afgetreden vlootvoogd overhandigd.
Dan is het woord aan den nieuwen vlootvoogd, die daarmede tevens zijn betrekking aanvaardt. Hij zal ongetwijfeld beginnen met zijn voorganger dank te zeggen, doch onmiddellijk daarna de officieren, onderofficieren en manschappen toespreken, die nu onder zijn bevel geplaatst zijn, een beroep doende op hun plichtsbetrachting om mede te werken, gezamenlijk te streven naar den opbouw van onze marine. Ten overstaan van alien verklaart hij dan het commando over de marine in Nederland te aanvaarden, hetwelk met drie hoezee's op het Staatshoofd wordt bekrachtigd.
De schout-bij-nachtsvlag wordt nu geheschen, terwijl dertien saluutschoten verkondigen, dat in de Nederlandsche marine de nieuwe commandant zijn functie heeft aanvaard. Stellig zullen beide vlagofficieren nog eenige oogenblikken vertoeven in de kajuit van den commandant wachtschip, ook al omdat met de admiraalsvlag tevens een foudraal of étui wordt aangeboden, soms vergezeld van een oorkonde of een album met handteekeningen van de officieren die onder den afgetreden vlootvoogd hebben gediend. Er zijn daarvoor geen bepaalde regelen; elke vlootvoogd ondervindt weer op zijn wijze hoe de officieren uiting hebben willen geven aan hun kameraadschap, waarvan immers bij de marine zoo herhaaldelijk sprake is.
Het kan wel eens voorkomen, dat den eenen vlootvoogd met meer sympathie uitgeleide uit de marine gedaan wordt dan den anderen. Maar dat is zoo vanzelfsprekend, dat het niet noodig is daarop verder in te gaan.
Terwijl de deputaties van de verschillende schepen en inrichtingen der zeemacht en de bemanning van het wachtschip aan 't dek opgesteld staan, verlaten de beide vlagofficieren en hun gevolg het schip, waarbij wederom de stafmuziek, alsmede de tamboers en de valreepsgasten in actie komen.
Het eerste optreden van den nieuwen vlootvoogd is aan boord van alle schepen en inrichtingen der zeemacht dienzelf den dag reeds merkbaar, omdat het gebruik is, dat de commandeerende officieren aan boord van de schepen en inrichtingen der zeemacht, aan de voor den boeg opgestelde bemanningen in den namiddag voorlezing doen van de dagorder bij de aanvaarding van het commando over de marine in Nederland, Ditzelfde gebeurt ook bij de commandowisseling over de vloot in Oost-Indië. De rest van den dag is het Zondagsche dienst.
blz 40 - 41. wordt vervolgd..
Vorige pagina Volgende pagina

Geen opmerkingen :