dinsdag 4 juni 2013

Schetsen en Humor 073

logo
hoofdstuk 3- Marineschetsen van 1860 tot 1900.
Maar laat ik met m'n schetsen verder gaan en een gedeelte van Visser citeeren uit zijn schets : „Man over boord": „'t Was een prachtige avond op mijn eerste reis; we zeilden in den passaat, op de hoogte van Teneriffe, de volle maan scheen op de volle zeilen, en de golfjes, van het soort dat tegenwoordig „K.G." heet, klotsten vroolijk tegen den boeg.
Het was in den gulden tijd toen we nog met ons twintigen adelborsten in een nor huisden, die niet door Pander gedrapeerd was; toen we evenmin plaats hadden om zwarte pandjesjassen en hemelhooge boorden op te bergen als lust om ze te dragen; toen we minder in Schopenhauer en Multatuli lazen, en minder ernstige gezichten trokken; toen het luidruchtig -harde miejen" en „zwarte pieten" nog niet verdrongen was door het ernstig zwijgende Lombre en Whist; toen we leefden van gort en pannekoeken en doorgeslagen snert, en met ons zessen op de wacht stonden, maar altijd volop pleizier en volop geld hadden.
Ik had den bak, en boven op een varkenshok met zijn altijd grommende, bijtende, duwende, dringende, onverdraagzame bevolking, deed ik de vraag aan den matroos le klas Brandsma : Heb je wel eens man over boord bijgewoond ?
Deze vraag was een uitvloeisel van mijn gedachtengang. Want ik had, gedachtig aan de wijze lessen van Mossel en Van Rees, mij al de akeligheden voor den geest gehaald, die zich voor zouden doen als het mooie koopvaardij-fregat, dat ons in den loop van den dag langzamerhand opgeloopen had en nu vooruit aan lij nog als een wolk van zeilen door mijn binocle zichtbaar was, het plotseling in den zin kreeg om te wenden en ons tot doelwit van ram-manoeuvres te kiezen, en in gedachten reeds de meest doeltreffende maatregelen daartegen genomen — als het geval zich werkelijk voordeed zou mijn taak zich bepalen tot toezicht houden op het losgooien der voorschoten — en was nu begonnen mij te verdiepen in hetgeen er moest gebeuren als er eens iemand over boord viel.
„Nou meheer," antwoordde de oude Brandsma, die ,nommer twee op den bak" had, ,dat zaakie heb ik al eens een paar maal gezien," en hij laat er een snerpend, maar vruchteloos gezuig aan zijn onoogelijk stompje pijp op volgen, dat duidelijk te kennen geeft, dat bedoeld voorwerp wegens gebrek aan materiaal zijn plicht verzaakt en dat de eigenaar er waarschijnlijk niet tegen op zou zien, het door een van den jonker z'n sigaren te vervangen.
„Dat 's een lekkere, meheer," erkent hij als het ,sein begrepen en uitgevoerd" is. „Van Van Maurik, meheer ? Ik heb een broer, die is sigarenmaker bij meheer Van Maurik op het fabriek, en die heit me, voor datte me uitgingen, een kisje gestuurd; me broer bedoel ik. Nou, meheer Van Maurik had me ook wel is een kissie maggen sturen, want die heit 'n boek op me gemaakt, of een vertelsel ten minste en daar heb ik nooit geen ,honorarium" voor gehad. U hebt 't misschien wel is gelezen; „Twee Jantjes" hiet 't, dat binne ik en Smulders.
Maar wat heit ie daar in opgesneje! Van die tante van Smulders te Alkmaar, dat is waar , maar dat heele verhaal van den Koning op het Nieuwediep, daar is geen steek van an, geen woord, meheer. De ouwe juffrouw heit ons gewoonweg een pampiertje van tien gulden gegeven, en dat kon ze gerust doen ook; want ze zat er warmpjes in, en op weg naar het staazjon hebbe me een arm mensch er 'n rinkie van in de handen gestopt, meer konnen me niet missen.
Later heit meheer Van Maurik op het fabriek het geval van m'n broer gehoord en toen heit ie d'r maar wat van gemaakt ... " „Voel je 'm ?" vroeg Vandersteng mij. „Maar nou moet je Visser zelf hooren. Die kon er ook wat van maken ! Doch het verschil is, dat hij de sfeer van de marine kent en uitbeeldt, en geen ouwe tante of een koning, die zoo maar een beetje te regeeren liep, noodig heeft, om een marineschets in elkaar te draaien.
„Maar die sigare van me broer," zoo gaat Brandsma verder, „daar heb ik niet veel pleizier van gehad, want verleden week, na het gevalletje op de gronden, toen de rolzakken weer te voorschijn kwamen, was het kissie uit mekaar, en de sigaren dreven door m'n frokkies heen."

Wordt vervolgd
pijltje links pijltje rechts

Geen opmerkingen :