dinsdag 7 mei 2013

Schetsen en Humor 029

logo
hoofdstuk 1- Marineschetsen na den 4en Engelschen oorlog en voor den Franschen tijd.
Als aanvulling op de marineschetsen van den luit, ter zee le klas Cornelius de Jong aan boord van het linieschip -Prins Willem" vond ik nog -Eene dagbespiegeling van het Scheepsoorlogsleven". Helaas heb ik niet kunnen achterhalen welke marineman deze „Rijm Cronieck" gemaakt heeft. Ik vond ze in een oud boekske, dat je zoo in je broekzak zou willen meenemen en dat in 1784 -by J. Hendrikse te Rotterdam" werd gedrukt - couplet 23 tm 32

23
Matroosjes komt nu naar beneën
De scheepskombuis is open
Brengd nu je ketel derwaerds heen
Theewater wordt gezopen
Elk heeft zijn keeteltje in de hand
Zet op zijn kist zich needer
De een verhaeld van 't vreemde land
De ander vloekt by donderweeder.
28
Daer nae wordt 't volk weer rasch gestoord
't Op allemaal klinkt hierbij
Men hyst de sloepen binnen boord
Daer zyn ze beeter veilig
De keetel daer de kok in kookt
Maekt de officier indachtig!
Om die te zien ze is nooit berookt
Maer blinkt van binnen prachtig.
24
Agt glazen zijn reeds op den Bak
Voor lange tyd geslagen
Het volk hoord men op zijn gemak
Van Zoutmans roem gewagen;
Den Luitenant roept overluid
„Provoost, Jaeg 't volk naer booven !
't Is Marszeils los — de Reeven uit.
Slaet raek die 't niet geloven !"
29
Elk haeld een frissche avondlucht:
Men ziet de golfjes dartelen,
Wyl 't vischheir door het zeeschuim vlugt
Langs 't vlotte klooster spartelen
Ook word een Vaderlandsche deun
Niet schaers verrukt gezongen
Of door een lompe Boeren zeun
Op 't fluit muzyk gesprongen.
25
Hoord Gasten wat men U belast.
Ik zeg — steek uit de Reeven
't Moet fluks nu op zyn Marszeils vast
En daer ook bij gebleeven
Drie uuren is dit werk gedaen
Nu kent de vreugt geen paelen
Tamboer moet nu 't Appel steeds slaen
De zon is al aan 't Daelen.
30
Het scheepsvolk is van arbeid moe
Geen staege vlyt kan duuren:
De Tamboer slaet voor 't laetst Taptoe
't Is aenstonds Negen uuren
Daer gaet het Wachtschot uit de Tromp
Het maekt een schel geklaeter
Nu komt Provoost (zegt) -by de Pomp"
„Zyn veertien duimen waeter".
26
Stryk Jongens. stryk je Geus en Vlag !
't Wachtsvolk gaet uit de wapen
De stukken in voor 't eind der dag
De blyde zon gaet slaepen!
De kooyen worden afgehaeld;
Elk zoekt met beet verlangen
Om 't eerst (daer reeds den avond daeld)
Die tusschen deks te hangen.
31
Blieft het myn Heer den Collonel
Dat wy de wacht op zetten ?
En 't antwoord is „Provoost jae wel,
Volg de orders en de wetten"
„Hoord mannen hoord" is zyn geluit
Met wenschen en met looven.
Men does het Licht en pypjes uit
En 't Wachtsvolk gaat naar boven.
27
De Kok geeft nu de Avondspys
Gelyk zy 's middags aeten
De snert is aerd dat elk ze prys
Ze is zonder Been en graeten
„Ik doe er in wat Ui of Prei"
(Zei Joost) „en dan aen 't smullen"
,,Dat smaakt gelyk een Hoenpastei
„En 't kan de Buiken vullen".
32
Elk rust nu met een stil gemoet
Op Bultzak, kist of veeren
O Stille slaap! Wat zyt ge zoet
O Geen Mensch kan U ontbeeren !
Dog 'k zwijg — de Nacht bedekt dit rond;
'k Moet myn bespieg'ling staeken
Hei kan my Dag en Avondstondt
Maer nooit geen Nacht vermaeken.

Wordt vervolgd
pijltje links pijltje rechts

Geen opmerkingen :