vrijdag 15 november 2013

Marine Gewoonten en Gebruiken 54-55

logo
Marine gewoonten en gebruiken
Bovenstaande regeling geldt ook voor de onderscheidingsvlag van den gouverneurgeneraal van Ned.-Indië, althans aan boord van een schip beoosten Kaap de Goede Hoop. Voor het hijschen of strijken van de genoemde onderscheidingsen commandovlaggen bestaat geen afzonderlijk ceremonieel, omdat dit behoort tot het saluut bij het aan boord komen en van boord gaan van het staatshoofd, de vorstelijke personen, minister, gouverneurgeneraal of vlag-officieren.
Bij het aan boord komen worden deze personen „overgefloten - ; bij het van boord gaan wordt — terwijl de valreepsgasten eerbewijzen brengen en de gewapende wacht het geweer presenteert — gesalueerd met de saluutbatterij. Tusschen haakjes : met de saluutbatterij wordt ook gesalueerd als burgerautoriteiten van boord gaan, b.v. een ambassadeur (19 schoten), een consul-generaal of de gouverneurs van Curacao en Suriname (15 schoten), een minister-resident (13 schoten), een zaak-gelastigde (11 schoten), een consul (7 schoten) en een vice-consul (5 schoten.
Dit aantal saluutschoten voor het Staatshoofd is 35 (als eerbewijs op den verjaardag van het Staatshoofd worden 101 schoten afgegeven); voor overige vorstelijke personen 33; den minister of admiraal 19; vice-admiraal 15; schout-bij-nacht 13; kapitein ter zee — eskadercommandant 11; kapitein ter zee 7; kapitein-luit. ter zee 5 schoten.
De geus wordt alleen gevoerd van vlaggeparade tot zonsondergang op Zon- en feestdagen, in vreemde havens of vreemde ree; als vreemde oorlogsschepen in Nederlandsche havens liggen; tijdens inspectie, op dagen waarop een schip in- of uit dienst gesteld wordt, gedurende het salueeren met de saluutbatterij; bij vlaggen van top of tijdens pavoiseeren, bij plechtige gelegenheden als eed afleggen, uitreiken van militaire belooningen (onderscheidingen, medailles) en bij begrafenis, in dit laatste geval : halfstok.
Tenslotte nog : het vlaggen van top en het pavoiseeren. Het vlaggen van top wil zeggen, dat in den top van den mast of de masten een Nederlandsche vlag geheschen wordt. Dit gebeurt b.v. op verjaardagen van leden van het Vorstelijk Huis. Met uitzondering van den verjaardag van het staatshoofd, want dan pavoiseeren de schepen. Het pavoiseeren wil zeggen, dat vanaf den boeg over de toppen van de masten naar den vlaggestok op het achterschip een, in bepaalde volgorde gerangschikte hoeveelheid seinvlaggen aan den lijn wordt geheschen en van vlaggeparade tot zonsondergang blijft wapperen.
Aan de toppen van de masten wappert ook dan de Nederlandsche vlag. Het is nog niet zoo lang geleden, dat het pavoiseeren plaats had door de seinvlaggen in bepaalde volgorde to hijschen aan elken mast afzonderlijk en wel van stuur- naar bakboord via de nokken van de ra's naar den top van de mast. Van de schepen, die een boegspriet hadden, werd tenslotte ook nog een lijn met vlaggen, waaraan een 6 kg zwaar handlood bevestigd was, vanaf den boegspriet tot op het water neergelaten.
Denk intusschen niet, dat het aanslaan der vlaggen voor pavoiseeren zonder eenigen regel geschiedt. De domineerende roode kleur in de vlaggen wordt bijeen gehouden, daarna de witte en tenslotte de blauwe kleur; bovendien wordt na b.v, twee of drie vlaggen een wimpel, daarna weer eenige vlaggen, vervolgens .een wimpel, enzoovoort, gerangschikt. De schepen pavoiseeren nooit als ze in de vaart zijn.
blz 54 - 55. wordt vervolgd..
Vorige pagina Volgende pagina

Geen opmerkingen :