dinsdag 12 november 2013

Marine Gewoonten en Gebruiken 50-51

logo
Marine gewoonten en gebruiken
Hoofdstuk VI.
Er zijn tal van zaken, die elk op zichzelf karakteristiek zijn voor het oorlogsschip. Vooraf dient vast to staan wat een oorlogsschip is. Dat klinkt voor hen, die aan bewapende schepen denken misschien vreemd, doch een bewapend schip was niet altijd tevens oorlogsschip, terwijl — ook thans nog — onbewapende schepen oorlogsschepen kunnen zijn.
Bij Kon. Besluit van 27 Mei 1899, Staatsblad no. 143, waren regelen vastgesteld, waaruit kon worden opgemaakt wat oorlogsschepen waren. Maar in 1907 werden deze bepalingen aangevuld nopens de veranderingen van handelsvaartuigen in oorlogsschepen en in 1910 werden de kenteekenen vastgesteld van zulke vaartuigen, die van de in 1899 vastgestelde regelen afweken.
In 1934 (Kon. Besluit van 19 Nov. 1934, Staatsblad no. 593) werd het Kon. Besluit van 1899 ingetrokken en bepaald : dat ander een Nederlandsch oorlogsvaartuig moet worden verstaan elk vaartuig behoorende aan, of in dienst van het Rijk in Europa, Nederlandsch- Indie, Suriname of Curacao. Zulk een vaartuig moet dan onder bevel staan van een tot de militaire marine behoorend gezaghebber (commandant) en de bemanning moet onderworpen zijn aan de krijgstucht.
Als uiterlijk kenteeken, dat zulk een Nederlandsch oorlogsvaartuig van alle andere vaartuigen onderscheidt, moet het niet alleen onder Nederlandsche vlag varen, doch ook een wimpel voeren, een commandovlag of een standaard. De wimpel is in het algemeen het meest kenmerkende voor een oorlogsschip. Het moet een lange en zeer smalle gespleten Nederlandsche (dat wil zeggen rood-wit-blauwe) scheepsvaan zijn van vlaggedoek of ander doek, welke over de geheele lengte nagenoeg dezelfde breedte heeft en aan den top van den mast gevoerd wordt. Heeft het schip meer dan één mast, dan moet de wimpel wapperen aan den grooten top. Het begrip „groote top" d.w.z, of bij een schip met twee masten de voorste of de achterste de groote top is, is tegenwoordig blijkbaar niet voor elk schip hetzelfde.
steng6

blz 50 - 51. wordt vervolgd..
Vorige pagina Volgende pagina

Geen opmerkingen :