maandag 21 oktober 2013

Marine Gewoonten en Gebruiken 14-15

logo
Marine gewoonten en gebruiken
Zoo'n „gouden plak", zoo had hij me eens verteld, „wordt nog wel voor den boeg uitgereikt. Maar met de zilveren of bronzen medaille van 24 en 12 jaren trouwen dienst, maakt men aan boord geen drukte. Dan kan je wel aan den gang blijven”, meende Vandersteng, „want dienstmedailles heb je, met je Indischen tijd mee, omdat ze dubbel tellen, zoo verdiend." Het komt bij de marine meermalen voor, dat iemand meer dienstjaren heeft dan hij oud is. In den burgerstand zouden de kranten daarvoor te klein zijn. Bij de marine vinden ze dat geen zaak om je druk over te maken". Maar uit de wijze waarop Vandersteng dit toen zei, verstond ik duidelijk genoeg, dat een beetje meer „drukte" wel degelijk op prijs gesteld zou worden.
Aan dek bruist het volle leven van het oorlogsschip, bemand met zooveel koppen van jonge kerels. De tijd van vlaggeparade nadert eigenlijk veel te gauw voor den schipper, die met de onderofficieren van het voorschip, half dek en benedenschip de dagelijksche werkzaamheden van schoonmaken, zwabberen en dekspoelen voor dien tijd gereed moeten hebben. De zieken zijn al bij den dokter geblazen en ten deele nog onder diens contrôle voor een vluchtige behandeling in den ziekenboeg; de bottelier heeft zijn handen vol, al of niet onder toezicht en contrôle van de rantsoencommissie, de kok brengt met haastige slagen de nog te verwerken groenten en de aardappelen uit de dekwaschbalies in de groote eetketels in de kombuis en men jacht en loopt of draaft aan alle kanten, om alles klaar te hebben voor de plechtigheden van dezen dag beginnen.
Omlaag, in kuil en tusschendek, in de hutten der officieren en onderofficieren, zijn opvarenden reeds bezig zich te kleeden. De schipper had om half negen al „handen schoon en kleeden in groot tenue" gefloten en de provoost stoomde tusschen de manschappen „dat ze moesten opschieten" want „de laatste is mijn !" een waarschuwing aan de treuzelaars, die er op rekenen konden, dat ze er van langs zouden krijgen, als ze niet tijdig aan dek waren, nadat de tamboer het „ongewapend appèl", of „baksgewijs" zou hebben geblazen.
Zoodra dit signaal over 't dek schettert, volgt er een run uit het benedenschip naar het bovendek, waar de opvarenden zich volgens hun divisie baksgewijs, de officieren en onderofficieren op het half dek, opstellen. De provoost heeft vandaag een strop. Niemand van de manschappen „is hem"; binnen den vastgestelden tijd is het benedenschip ontruimd. Natuurlijk schrijft hij dit toe aan zijn wijze van optreden. „Je hebt tact als provoost of je hebt 't niet", zegt hij tot zichzelf en vergenoegd meldt hij den schipper „alles op", die op zijn beurt den officier van de wacht meldt „dat de equipage baksgewijs staat aangetreden".
Ter controle wordt nu de gebruikelijke inspectie gehouden en rapporteeren de baksmeesters, via de onderofficieren van de divisie naar den schipper de mededeeling „dat alles present en geen bijzonders" is. Intusschen is het tijdstip waarop de vlaggeparade wordt ingeluid, aangebroken. Vlaggeparade ! De treffend-eenvoudige plechtigheid van het hijschen der vaderlandsche driekleur, elken morgen op het vastgestelde uur, zooals ze elken dag bij zonsondergang met eenvoudig ceremonieel wordt neergehaald.
Overal ter wereld waar onze marine haar taak vervult, op onder.. zeebooten of bovenwaterschepen, in kazernes of kleinere posten, overal is de vlaggeparade de dagelijks terugkeerende plechtigheid als het ochtend- en avondgebed van hen, die onder de driekleur dienen en trouw willen blijven aan het Vaderland. In dagen van voorspoed en vrede tintelen de kleuren in de zon-overgoten lucht; in dagen van rampspoed en tegenslagen, als de stormen van het geweld dreigen, sterken de wapperende banen van het rood-witblauw hen, die onder en met en voor haar hun Leven veil hebben. 's Morgens is er op gewone dagen een andere sfeer; dan worden de dagelijksche rapporten aan den commandant voorgelegd door den dokter en den onderofficier van politie. Overigens is de vlaggeparade 's morgens zoowel als 's avonds gelijk, natuurlijk met dit essentieel verschil, dat 's morgens de vlag geheschen en 's avonds neergehaald wordt.
blz 14 - 15. wordt vervolgd..
V0rige pagina Volgende pagina

Geen opmerkingen :