vrijdag 1 november 2013

Marine Gewoonten en Gebruiken 34-35

logo
Marine gewoonten en gebruiken
steng4
Hoofdstuk-IV
Er zijn feitelijk maar twee commandanten bij onze marine, waarvan het op- en aftreden met eenige regelmaat is vastgesteld, n.l. van onze beide vlootvoogden, den commandant der marine te Willemsoord en den commandant der zeemacht, tevens hoofd van het departement der marine, in Neder1.-Indië. Als regel blijven deze functionarissen gedurende vier jaren het commando uitoefenen.
Ik dacht allereerst aan hen, toen ik het voornemen maakte om iets van het ceremonieel, de gewoonten en gebruiken betreffende de commando-wisseling te vertellen. Beide hier bedoelde commando's omvatten elk een zeer belangrijk deel van de marine; het eene in Nederland, het andere in Oost-Indie, waartoe voor beide gebiedsdeelen de schepen, de vaartuigen en de maritieme inrichtingen aan den wal worden gerekend.
De traditie bracht mede, dat de wisseling dier commando's, dat wil zeggen de overgave en de overname van het bevel, aan boord van het vlaggeschip plaats had. In den regel wordt aan deze traditie de hand gehouden. In Oost-Indië, waar de commandant der zeemacht tevens hoofd is van het departement der marine in Nederlandsch- Indie, waarvan de zetel te Batavia is, heeft de overgave van deze tweeledige taak ook op verschillende wijze plaats.
Aan boord van het eskader-vlaggeschip wordt dan het commando over de zeemacht in Oost-Indié overgegeven; aan den wal op het departement der marine bestaat de overgave van de bestuursfunctie gewoonlijk uit het voorstellen van de of ficieren en hoofdambtenaren, gevolgd door toespraken van aftredenden en optredenden chef. De laatste overdracht van het bevel over de zeemacht in Oost- Indie, voor den Mei-oorlog 1940, had plaats, toen onze marine — ook in Indië — gemobiliseerd was.
blz 34 - 35. wordt vervolgd..
Vorige pagina Volgende pagina

Geen opmerkingen :