maandag 1 mei 2017

Handboek 22

logo
blz 68 - 69
vervolg van blz 67 (Draagbare wapenen)
De vleugel van den haanpal wijst naar links. Het achterste gedeelte van den haanpal ligt gedeeltelijk in de uitfreezing van de slagpinmoer, en de verdikking op het achtervlak ligt boven de slagpinmoer.
De slagpin is in haar voorsten stand. De punt ligt in het kanaal van den afsluiter, en ligt aan tegen het slaghoedje van de huls.
Het blad ligt in de gleuf van den afsluiter. De afplatting ligt aan tegen de stilt (in het kanaal voor de slagpin) in den haan.
De slagveer is ontspannen, ligt met haar voorzijde aan tegen den kraag van de slagpin, en met de achterzijde tegen de borst in het kanaal voor de slagpin in den geleider.
De aanbrengveer is gespannen en drukt door middel van de aanbrenger de patronen in den patroonhouder naar boven. De bovenste patroon ligt aan tegen den onderkant van den geleider.
De patroonhouder hangs met zijn omgebogen boveneinde op de bovenste patroon.
Het openen van den grendel.
De grendel wordt bij den knop van den geleider aangevat en 1/4 slag van rechts naar links gedraaid. Tijdens die beweging is de geheele grendel, dus ook de afsluiter, en de huls, doordat de rechter steunnok de schroefvormige groef moet volgen, iets achteruit gegaan; de huls, kegelvormig zijnde, is dan los van de kamer.
Met een voortgezette beweging wordt de grendel vlug zoover mogelijk (tot de uitwerper tegen de stuitnok aankomt) achteruit gebracht; de huls zal dan door den uitwerper uit het staartstuk worden verwijderd.
In dien stand van den afsluiter kan door den druk van den aanbrenger een nieuwe patroon omhoog en met den rand voor den afsluiter komen.
Het sluiten van den grendel.
De grendel wordt bij den knop van den geleider aangevat en naar voren geschoven totdat de rechtersteunnok aankomt tegen den staanden kant der groef, de afsluiter heeft de patroon voor zich uit in de kamer geduwd; de toestand is dan gelijk aan dien bij het openen na het draaien van een 1/4 slag.
Door een voortgezette beweging wordt de knop van links naar rechts gedraaid; omdat de steunnokken daarbij de groef met haar schroefvormig beloop volgen, gaat de geheele grendel, dus ook de afsluiter en de patroon, vooruit. Als de knop geheel naar rechts gedraaid is, ligt de patroon vast in de kamer.
Het afvuren van het geweer.
Als men den staart van den trekker achteruit trekt krijgt men voelbaar 'drukpunt' ; de trekkernok is dan iets omlaag gegaan en ligt dan dichter bij den onderkant van de nok tot gespannen houden van de slagveer.
Trekt men den trekker verder achteruit, dan komt de trekkernok vrij van die nok en de trekkernok houdt dus den haan niet meer tegen; haan en slagpin gaan dan door den druk van de slagveer tegen den kraag dier pin vooruit. De punt van de slagpin komt buiten den afsluiter, treft het slaghoedje en het schot gaat af.
Het „in rust zetten" van het geweer.
Als het magazijn gevuld is, bevindt zich een patroon in de kamer. Om te voorkomen dat het schot zal afgaan, doordat op een ongewild oogenblik, door welke oorzaak ook, tegen den trekker gedrukt wordt, moet worden gezorgd dat de haan, welke dan zou vrijkomen van de trekkernok, niet naar voren kan gaan.
Dit geschiedt door het omleggen van den haanpal. Daardoor komt de haanpal-as naar buiten, die tegen den geleider (in de insnijding) kornt aan te liggen, zoodat de haan den geleider niet kan naderen, de slagpin dus niet naar voren kan gaan en het schot niet kan afgaan.
Uiteennemen en ineenzetten van het geweer.
Het geweer moet in de volgende orde uiteengenomen, en in omgekeerde orde ineengezet worden.
1. de ontlaadstok.
2. de grendel.
3. de magazijnschroef.
4. de kruisschroef.
5. het magazijn.
6. de bovenband.
7. de onderband.
8. de handbeschermer.
9. de lade.
10. de loop met staartstuk.
vervolg op blz 70 - 71 in de rechterkolom
blz 70 - 71
Afnemen van den ontlaadstok.
Het geweer rechtstandig plaatsen, de ontlaadstok losdraaien en uitnemen.
Afnemen van den grendel.
Het geweer met de kolf ender den rechterarm plaatsen, daarbij de tromp steunende op een zacht voorwerp, met den duim der linkerhand op den knop van de stuitnok drukken en daardoor die nok uit de gleuf van het staartstuk doen treden; den grendel met de rechterhand verwijderen door den geleiderknop van de rechter- naar de linkerzijde en achteruit te brengen. De slagveer wordt daarna ontspannen door den tand van den haan uit de rust in de insnijding van den geleider te brengen, waartoe de haan naar links gedraaid meet worden.
Uiteennemen van den grendel.
Den afsluiter met daaraan bevestigden uitwerper en patroontrekker uit den geleider trekken en daarna zoo noodig den uitwerper van den afsluiter scheiden; het overige gedeelte van den grendel vervolgens in de volle linkerhand nemen met den geleiderknop tusschen den laatsten winger en pink en den duim op den vleugel van den haanpal, en daarna, terwijl de slagpin met de punt op een hard houten voorwerp, in loodrechte richting wordt gesteund en met den duim der linkerhand op den palvleugel wordt gedrukt, met de rechterhand de slagpinmoer snel afschroeven, de slagveer zich langzaam laten ontspannen, haan, haanpal en haanpalveer afnemen, en ten slotte de slagpin en slagveer uit den geleider nemen.
Ineenzetten van den grendel.
De slagpin, met daarom geschoven slagveer in den geleider schuiven, met de afplatting der slagpin aan de tegenovergestelde zijde van den knop, daarna den geleider in de linkerhand nemende, zooals bij het uiteennemen van den grendel de slagpin op een hard houten voorwerp steunende, den knop zoover omlaag drukken, dat de afplatting der slagpin boven den geleider uitsteekt; 1) met de rechterhand den haan om de slagpin brengen met den tand geheel in de insnijding van den geleider, den haanpal met daarom geschoven veer in den haan plaatsen met den vleugel aan de tegenovergestelde zijde van den geleiderknop, met den duim der linker-hand vervolgens zoo krachtig op den palvleugel drukken, dat met de rechterhand de slagpinmoer snel op de slagpin kan worden geschroefd.
Bij het aanschroeven der moer moet men zorgen. dat de merkstreep op haar achtervlak boven en in het verlengde van die op de slagpin komt, dat het achtervlak van deze laatste een weinig buiten de moer uitsteekt, en dat, als men bij den laatsten slag van aandraaien der moer den palvleugel met den duim een weinig vrij laat, de haanpal hoorbaar in de uitfreezing van de slagpin springt. Hoort men dit niet, dan is vergeten de, haanpalveer in te zetten.
Ten slotte zoo noodig den uitwerper aan den afsluiter bevestigen, en laatstgenoemde met de nok aan de tegenovergestelde zijde van den geleiderknop, op den geleider schuiven.
Inbrengen van den grendel.
De slagveer spannen door de spanvlakken tegen elkaar te doen oploopen, totdat de tand van den haan in de rust van den geleider staat, vervolgens met de rechterhand den grendel voorzichtig in het staartstuk schuiven, waarbij het verboden is, om op den knop van de stuitnok te drukken.
Heeft de man vergeten den afsluiter te plaatsen, dan zal hat haakvormige vooreinde van de linkersteunnok oploopen tegen den haak van de stuitnok, waardoor vender inbrengen onmogelijk is.
Afnemen van het magazijn.
De magazijn en de kruisschroef losdraaien en uittrekken. Het magazijn kan dan afgenomen worden.
Klemt de magazijnschroef in de lade, dan moet zij, door een der armen van den schroevendraaier onder den kop te plaatsen, voorzichtig uitgelicht worden.
Afnemen van den magazijnbodem met aanbrenger en aanbrengerveer.
De bodemschroef losdraaien en uittrekken, waarna, door op den aanbrenger te drukken, de bodem uit het magazijn wordt geduwd.
Afnemen van den geweerriem, bovenband, onderband en handbeschermer.
De geweerriem wordt slechts afgenomen wanneer zulks tot het schoonmaken der kordonbeugels noodzakelijk is.
1) De afplatting van de slagpin heeft ten doel het blad van de slagpin en het naar voren loopende gedeelte van de gleuf veer de nok van den afsluiter, dien stand ten opzichte van elkaar te doen innemen, waarbij het mogelijk is den afsluiter op den geleider te schuiven.
Vervolg op bladzijde 72

Geen opmerkingen :