DoArchief

logodagorders archief
Dagorders 13 Mei-2011Vader moet weer weg
13 Mei 2011
Het verlof is om vader moet weer weg 13 Mei 1939
vader moet weer weg
Dagorders 14 Mei-2011The last Battle
Battleship Bismarck, The last Battle.
Dagorders 15 Mei-20111912 Noordsche Reis
Herinnering aan de Noordsche Reis 1912 van Hr. Ms. "Gelderland".
with 95 picture postcards and original photographs (vintage prints). Fine album of Norway.
95 picture postcards and vintage prints and a handmade map of the travel in the Norwegian Fjords. Each illustrations with handwritten captions. Last photograph with the owner of the album , perhaps the captain. ( In Nieuwe Diep terug.) 4to. binding faded.
Leuk album van een reis naar Noorwegen aan boord van de "Gelderland.
Offered for EUR 380.00 = appr. US$ 483.36 by: Antiquariaat Theo de Boer - Book number: 8013
Zo luid de hierboven weergegeven tekst uit een internet advertentie. Daarin wordt het betreffende boek aangeboden. Voorwaar een forse prijs van 380 €. Wie weet staat ditzelfde boek te verpieteren ergens in een boekenkast of ligt het ergens op een stoffige zolder. Zoek eens voor ons we willen dit boek graag inzien er delen van overnemen voor deze website en er iedere belangstellende in laten delen...
Dagorders 16 Mei-2011Nassen aan boord
Nassen aan boord van de Gelderland.
nassen
Dagorders 18 Mei-2011Willemsoord 1886
Rijkswerf Willemsoord 18 Mei circa 1886
Rijkswerf Willemsoord te Den Helder
Dagorders 19 Mei-2011Juni 1912
Juni 1912
Hr. Ms. pantserdekschip Gelderland den 4den Juni 1912 van Nieuwediep vertrokken ter aanvaarding van een oefeningstocht in de Noorsche wateren, bracht een bezoek aan Lervig, Bergen en enkele kleinere aan de Noorsche fjorden gelegen plaatsen en keerde den 29sten Juni d. a. v. te Nieuwediep terug.
Den 16den October 1912 koos Hr. Ms. Gelderland andermaal zee ter aanvaarding van een oefeningstocht met de adelborsten 2de klasse, 8de afdeeling naar en in de Middellandsche Zee. Den 26sten d. a. v. te Palma aangekomen, werd den commandant van dezen bodem in verband met den oorlogstoestand op het Balkanschiereiland en de daarvan in Turkije te duchten gevolgen den 2den November telegrafische order verstrekt onverwijld naar de Aegeïsche Zee te vertrekken ten einde zoo noodig te kunnen optreden ter bescherming van de Nederlandsche onderdanen in gemeld Rijk en in het bijzonder te Constantinopel.
Den 3den November van Palma vertrokken, bereikte Hr. Ms. Gelderland, na een kort oponthoud te Port Mahon en Malta den 10den November de haven van Smyma. Den volgenden dag werd weder van daar vertrokken en den 13den November Constantinopel bereikt. Aldaar verbleef Hr. Ms. Gelderland tot den 29sten Mei 1918, op welken datum deze bodem de terugreis naar Nederland aanvaardde. Na van 4 tot 9 Juni d. a. v. te Tunis te hebben vertoefd en een kort verblijf te Gibraltar, bereikte Hr. Ms. Gelderland den 19den Juni 1918 de haven van Nieuwediep.
Dagorders 20 Mei-2011Rijkswerf Willemsoord
Rijkswerf Willemsoord
Hoeveel jaar Den Helder en de marine al met elkaar verbonden zijn is niet meer met zekerheid vast te stellen. Wel bekend is dat vele eeuwen lang 's landsvloot vanaf de dorpen aan het Marsdiep werd bevoorraad als de schepen voor anker lagen. Het onderhoud is van later datum. Sinds 1792 op de kielplaats het Nieuwe Werk en weer later vanaf 1822 op de Rijkswerf Willemsoord.
In de achttiende eeuw bezat ons land slechts enke1e veilige havens voor de Marinevloot. Voor de schepen die op de noordelijke wateren kruisten was er geen beschutte haven in de nabijheid. En dat terwijl de Helderse haven het Nieuwediep een gunstige ligging had. Maar door een ondiepte in de havenmond was deze slechts toegankelijk vooor k1eine vaartuigen.
Tijdens het uitbreken van de vierde oorlog met aartsrivaal Engeland (1780-1784) kwam de noodzaak van een haven weer ter sprake. Het was waterbouwkundige Laurens Brandlicht die het definitieve plan ontwierp om van de Helderse haven een ligplaats voor oorlogs- en koopvaardijschepen te maken. In 1781 werd met de aanleg begonnen en in 1785 lagen de linieschepen en fregatten van 's landsvloot afgemeerd in de haven. Nu de schepen van oorlog in de haven kwamen onstond er ook behoefte aan een plaats voor het repareren en onderhouden.
Dat was de reden dat in 1792 aan het einde van het Nieuwediep de kielplaats het Nieuwe Werk in gebruik werd genomen. Het was, in een ruitvorm aangelegd en werd begrensd door een ringdijk, en een gracht. Op het complex stonden kranen, magazijnen en houtloodsen, een geschutsmakerij en een smederij, en er stonden woningen voor de directie. Voor het personeel, dat, tijdens de bloeitijd 700 man telde, bood het oude linieschip Zoutman een verblijfplaats.
Willemsoord
Dagorders 21 Mei-201127 Februari 1942
27 Februari 1942
Hr. Ms. JAVA, kruiser, gebouwd bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen, te water gelaten op 9 Augustus 1921.
Tijdens de Slag in de Javazee op 27 Februari 1942 werd Hr. Ms. JAVA om 23.32 uur door een torpedo van de Japanse zware kruiser NACHI getroffen en zonk ongeveer 20 minuten later in de positie 06.00 Z.B. en 122.05 O.L.
Van de bemanning sneuvelde 96%, totaal 512 opvarenden, waaronder de commandant, kapitein ter zee P.B.M. van Straelen.(oud commandant van Hr.Ms Gelderland)
De Hr. Ms. JAVA werd aan stuurboord bij de achtermunitiebergplaats getroffen, eveneens omstreeks 23 uur 30. Er onstond een zware brand op het afweerdek, het achterschip brak af ter hoogte van de longroom, de achtermachinekamer liep vol en het schip kreeg snel slagzij over stuurboord.
Door de snel toenemende slagzij en het bij de treffer dadelijk uitvallen van het elektrische bedrijf kon geen enkele sloep worden gestreken. Wel slaagde men erin een groot aantal vlotten en andere drijvende voorwerpen, zoals van lussen voorziene bundels bamboe, vrij te zetten. De Hr. Ms. JAVA is binnen 15 minuten gezonken.
Toen het schip met de voorsteven recht omhoog in de diepte verdween liet de eerste officier drie hoezee's op Hr. Ms. JAVA uitbrengen, die door de om hem heen drijvende bemanning luidkeels werden uitgebracht. Tot degenen die na de ondergang van het schip niet meer werden gezien behoren de officier van Artillerie, het Hoofd machinekamer en de Chef der equipage.
De commandant van de kruiser Hr. Ms. JAVA,
kapitein ter zee P.B.M. van Straelen heeft het schip als laatste verlaten maar was niet onder hen die uiteindelijk zijn gered.
Dagorders 23 Mei-20111914 - Hr. Ms. Gelderland" te Constantinopel
1914 - Hr. Ms. Gelderland" te Constantinopel.
Uit de Staatsbegroting voor het dienstjaar 1914 - de tweede kamer.
Ter voldoening aan het verzoek om eene nauwkeurige opgave van de samenstelling der landingsdivisie en legatiewacht, gevormd uit de bemanning van dezen bodem tijdens het verblijf te Constantinopel, moge dienen, dat de landingsdivisie bestond uit 2 officieren, 4 onderofficieren als kader, 4 korporaalsen 54 manschappen; onder deze laatsten waren 32 matrozen der 3de klasse.
De legatiewacht was sterk 1 officier. 2 onderofficieren en 30 manschappen, waarvan 11 matrozen 3de klasse. In het geheel waren dus 48 matrozen 3de klasse ingedeeld : van het meerendeel lag de leeftijd tusschen 17 en 18 jaar.
Omtrent de door eenige leden nogmaals te berde gebrachte quaestie betreffende het verleenen van logies aan verpleegsters van het Roode Kruis in den ziekenboeg van Hr. Ms. Gelderland, kan de ondergeteekende mededeelen, dat het desbetreffende relaas, met het geheele verloop der enkele ziektegevallen, in eene afzonderlijke Nota is neergelegd.
Ontspanning van schepelingen in buitenlandse havens.
Ofschoon het denkbeeld om de bemanningen van in het buitenland ! vertoevende oorlogsschepen in staat te stellen zich te ontspannen en onder leiding van officieren bezienswaardigheden in oogenschouw te nemen bij vele leden instemming vond, wenschte men toch omtrent de uitvoering van dit denkbeeld en de daaraan verbonden kosten nadere inlichtingen te ontvangen.
rode lampjes

De Minister van Marine, J.J RAMBONNET.
Dagorders 24 Mei-2011Ontspanning voor schepelingen
1914 - Ontspanning van schepelingen in buitenlandsche havens.
Het was den ondergeteekende aangenaam te vernemen, dat het denkbeeld, om de bemanningen van buitenslands vertoevende oorlogsschepen in staat te stellen zich te ontspannen en onder leiding van officieren bezienswaardigheden in oogenschouw te nemen, bij vele leden der tweede kamer instemming vond. De uitvoering komt hierop neer, dat, evenals o.a. bij de Duitsche marine gebruikelijk is, den commandanten gelegenheid wordt gegeven om op 's Rijks kosten van uit buitenlandsche plaatsen, die worden aangedaan, door de schepelingen onder leiding en voorlichting van hunne officieren, tochten naar bijzonder merkwaardige punten te doen maken.
Tot deze ontspanning wordt niet gerekend te behooren het bezoeken van musea, en vermakelijkheden als bioscopen, theaters, rode lampjes enz. Omtrent de aan dezen maatregel verbonden kosten valt thans moeilijk eene berekening te maken. Waar niet in of nabij elke havenplaats, die aangedaan wordt, punten van historische of natuur-historische beteekenis worden aangetroffen, en bovendien den commandanten zal worden aanbevolen een gepaste zuinigheid in acht te nemen, zullen de kosten niet hoog loopen.
Hoewel de gelden, welke tot dusverre werden beschikbaar gesteld voor ontspanning van personeel in opleiding, voor niet geheel hetzelfde doel werden aangewend, kan toch uit het feit dat deze per reis niet meer dan f 100 tot f 160 bedragen, wel de gevolgtrekking worden gemaakt, dat getracht wordt dergelijke uitgaven bepaalde grenzen niet te doen overschrijden.
rode lampjes oude kerk
De Minister van Marine, J.J RAMBONNET.
Dagorders 25 Mei-2011 1936- Hr. Ms.Gelderland vertrekt naar Indonesië
circa 1936-Hr. Ms. Pantserdekschip Gelderland vertrekt naar Indonesië
Dagorders 26 Mei-2011Seksspel bij de marine van Australië
Seksspel bij de marine van Australië onthuld !
De marine in Australië is behoorlijk in verlegenheid gebracht. Marinemedewerkers op het schip HMAS Success zouden elkaar onderling geld hebben gegeven als ze vrouwelijke collega's in bed kregen. Hoeveel geld ze wonnen, verschilde per vrouw. Australische autoriteiten zijn nu een onderzoek begonnen naar het seksspel.
Hoe moeilijker de vrouw te verleiden was, bijvoorbeeld als het om een lesbienne of een vrouwelijke officier ging, hoe meer geld er te verdienen viel. Ook seks hebben op vreemde locaties, zoals de biljarttafel, leverde extra punten op.
biljart Het seksspel van de bemanningsleden kwam in mei aan het licht, toen het schip in Singapore lag. De mannen hadden hun seksprestaties bijgehouden in een logboek, genaamd The Ledger. Toen de kapitein het boek onder ogen kreeg, stuurde hij meteen enkele zeelieden van het schip naar huis, waar ze nog worden verhoord. De marine wil niet zeggen hoeveel van de 220 opvarenden van het schip deelnamen aan het spel.

Vicepremier Julia Gillard reageerde woedend op het schandaal. "Niets moet vrouwen ervan weerhouden een goede carrière op te bouwen bij Defensie", aldus de vicepremier.
Dagorders 27 Mei-2011Ghadaffi krijgt helicopter met bemanning kado
Koninklijke Marine geeft Ghadaffi een helicopter met bemanning kado
Het zal je maar overkomen, zit je gezellig in de woestijn een beetje in de schaduw van een palmboom in je kruis te grabbelen, komt daar opeens een Lynx helicopter van de OAD, nee pardon de Koninlijke Marine landen om 2 verdwaalde Nederlandse “toeristen” op te pikken. Dat kan natuurlijk niet, want hoe je ook denkt over Ghadaffi en zijn stamleden,zomaar als vreemde mogendheid een souverein land binnenvliegen, dat mag nu eenmaal niet, dus hier met die Lynx Heli, en de bemanning, terwijl de “toeristen” met de complimenten van de Libische regering over de grens gezet werden.
heli De H.M Tromp ligt voor de Libische kust, de ANWB alarmcentrale belt, of ze even 2 Nederlanders die in de buurt van Sirte zaten plus nog een andere EU burger op konden halen, een soort repatriëringsservice dus. De commandant van de Tromp belt met minister Hillen, die op zijn beurt weer met Rambo Rosenthal en ja hoor, jongens ga maar vliegen, want wat die Britten en Duitsers kunnen, dat kunnen wij ook.
Enfin u weet inmiddels wat er gebeurd is, de Lynx werd omsingelt, de bemanning is inmiddels afgevoerd, de “toeristen” keurig over de grens gezet en mogen Hillen en Rosenthal, (inmiddels kunnen wij ze beter de Haagse Snip en Snap noemen), met Ghadaffi gaan onderhandelen hoe het nu verder moet.
Dagorders 28 Mei-2011Willemstad de Caraïbische Vlootdagen
Willemstad de Caraïbische Vlootdagen
Het grote driejaarlijkse maritieme evenement 21 en 22 mei 2011 in Willemstad de Caribische Vlootdagen, kon rekenen op 30.000 bezoekers, die konden genieten van de opengestelde Marineschepen, demonstraties en diverse activiteiten. Gedurende het tweedaagse spektakel, dat door de Koninklijke Marine en de Kustwacht georganiseerd werd, verliep de samenwerking met de lokale organisaties ‘goedgeolied en onderstreepte de band tussen Nederland en Curaçao’.
“In 2008 waren er bijvoorbeeld meer bezoekers, maar het evenement was toen over een periode van drie dagen georganiseerd. Dit jaar was het evenement compacter en trok naar verhouding meer bezoekers per dag. We zijn heel blij met het resultaat”, aldus de woordvoerder van de Koninklijke Marine, Vanessa Strijbosch.
Aan de Vlootdagen hebben negen schepen meegedaan, uit zes verschillende landen, en de onderzeeër Hr.Ms. Dolfijn. De marine- en kustwachtschepen kwamen uit Nederland, Curaçao, de Verenigde Staten, Frankrijk, Colombia en Mexico. Per schip zijn er gemiddeld tussen 2000 en 3000 bezoekers aan boord geweest.
Dagorders 30 Mei-2011Werken achter de schermen
Werken achter de schermen
Daarbij heeft deze Zeemilicien zich verdekt opgesteld ergens tussen bak en stuurboord. Na een lange periode van zoeken en verzamelen van geschikt materiaal, soms uit oude boeken, soms uit eigen doos en zeker zo talrijk zijn de onderdelen verzameld vanaf internet.
De Ondergang van De Duitse Niobe, tevens ons aloude Pantserdekschip Hr. M.s. Gelderland.Dit onderwerp is nu met bovenstaande verzameling in een Videofilm samengevat. Binnenkort een controle of alles zo ongeveer is zoals het is bedoeld. Daarna verschijnt deze compilatie hier in de Dagelijkse Dagorders en tevens te vinden op You Tube.
Dagorders 31 Mei-20111906 - Huisvlijt aan boord.
Huisvlijt aan boord.
In navolging van het in 1906 bij de opleidingen tot matroos ingevoerde onderricht in huisvlijt, is aan ondergeteekende, als commandant van Hr. Ms. Gelderland, door zijn ambtsvoorganger de gelegenheid gegeven om, bij wijze van proef, op een actief schip in de vrije avonduren de huisvlijt te doen beoefenen.
huisvlijt Het onderricht, dat gegeven werd door onderofficieren, die vooraf zelf les hadden genoten van een handenarbeid-onderwijzer, bestond in figuurzagen en houtsnijden en wekte zeer de belangstelling op. Het ligt thans in de bedoeling om ook op andere schepen op dezelfde wijze de gelegenheid te openen tot het beoefenen van huisvlijt, met het doel den schepelingen te leeren om in hun vrijen tijd genoegen en verpoozing te zoeken in handenarbeid naar keuze.
Waar nu deze oefeningen uitsluitend in de vrije uren worden gehouden en onder normale omstandigheden de stokers niet over minder vrijen tijd te beschikken hebben dan het overige deel der bemanning, spreekt het wel vanzelf, dat er geen aanleiding kon bestaan om, ten koste van den vrijen tijd van laatstbedoelde schepelingen, den dienst van het stokers-personeel te verlichten. Dat het werk van de stokers geheel verschilt van dat der overige schepelingen, is een der oorzaken, waarom zij een andere bezoldiging dan dezen genieten.
Dagorders 01 Juni-20111944 - Ondergang van de Niobe - Hr.Ms. Gelderland
Video over de ondergang van de Niobe - Hr. Ms. Gelderland
De HR. MS. Gelderland is in 1940 door de Duitsers in beslag genomen en later omgebouwd tot een zwaarbewapend luchtdoelartillerieschip met de naam "Niobe" ze is in 1944 in dienst gesteld. Slechts enkele maanden later wordt de Niobe door Russische bommenwerpers binnen tien minuten tot zinken gebracht in de Finse golf. Twee torpedo voltreffers vellen het laatste oordeel.
De Niobe was een Kriegsmarineschip, dat door Duitse zeelieden werd bemand. Zij was een Nederlandse oorlogsprijs, de vroegere beschermde kruiser Hr. Ms. Gelderland, gebouwd in 1898 ! Zelf hadden de Nederlanders haar als opleidingsschip gebruikt. In Duitse zeemanstaal was dit een roestige oude emmer ofwel een drijvende doodskist. Het zegt veel over de miserabele situatie van de Kriegsmarine dat zij dergelijke schepen in de dienst moesten nemen.
Als drijvende luchtafweergeschutbatterij, was ze misschien nog efficiënt, maar verder voor niets anders meer geschikt. De Sovjets vielen aan met zeer zware krachten omdat zij in de veronderstelling verkeerden het Finse kustdefensieschip Väinämöinen, het sterkste schip van de kleine Finse marine te hebben geïdentificeerd.
Dagorders 02 Juni-20111916 - Koninklijke boodschap
KONINKLIJKE BOODSCHAP.
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van wet inzake opschorting van ontslag van dienstplichtigen. De toelichtende memorie, die het wetsontwerp vergezelt, bevat de gronden, waarop het rust. En hiermede bevelen Wij U in Gods heilige bescherming. Het Loo, den 10 October 1938. WILHELMINA.
ONTWERP VAN WET.
WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut ! doen te weten : Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat ingevolge art. 45, tweede lid, der Dienstplichtwet het langer in dienst houden van de dienstplichtigen, wier ontslag uit den dienst in verband met buitengewone omstandigheden werd uitgesteld, bij de wet zooveel noodig moet worden bepaald; Zoo is het, dat Wij, den Baad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk wij goedvinden en verstaan bij deze :
Artikel 1.
De dienstplichtigen, die met ingang van 1 October 1938 uit den dienst zouden zijn ontslagen, doch voor wie krachtens art. 45, eerste lid, der Dienstplichtwet het ontslag is opgeschort, worden in dienst gehouden, voor zoover dit noodig is in verband met het opheffen van de maatregelen, welke zijn getroffen ter voorbereiding van een mobilisatie van de landmacht. Het ontslag uit den dienst van deze dienstplichtigen wordt in ieder geval verleend met ingang van een datum vóór 11 October 1938, behoudens het bepaalde in art. 43, vijfde lid, der Dienstplichtwet.
Artikel 2.
Deze wet treedt in werking met ingang van den dag na dien harer afkondiging. Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad, zal worden geplaatst en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te, 1938. De Minister van Defensie,
MEMORIE VAN TOELICHTING.
Op het tijdstip, waarop een deel der met groot verlof zijnde dienstplichtigen buitengewoon in werkelijken dienst werd geroepen — 28 September 1938 —, was de datum, waarop de oudste lichting voor ontslag in aanmerking zou komen — 1 October 1938 — zeer nabij. In verband hiermede werd het raadzaam geacht, gebruik te maken van de in art. 45, eerste lid, der Dienstplichtwet neergelegde bevoegdheid om de tot deze lichting behoorende dienstplichtigen langer in dienst te houden. Slechts zeer enkele van deze dienstplichtigen waren betrokken bij de gedane buitengewone oproeping. Zij zullen een dezer dagen naar huis kunnen terugkeeren. Aangenomen kan worden, dat deze terugkeer vóór 11 October zal plaats hebben.
De Minister van Defensie, VAN DIJK.
Handelingen der Staten-Generaal.
Dagorders 03 Juni-20111916 - Rode matrozen
1916 - Rode Matrozen - Voedselkwaliteit.
rode matroos Een regelmatig terugkerende bron van klachten betrof de kwaliteit en bereiding van het voedsel aan boord van de schepen en in militaire inrichtingen. Het Anker en, het Correspondentieblad Bond voor Militie- en Landstormplichtigen bij de Zeemacht berichten hier regelmatig over. Het was soms bedorven en veelal smakeloos, zeker als de schepen voor langere tijd onderweg waren. Een enkele maal werd afgekeurd vlees de volgende dag tot gehakt verwerkt weer in de maaltijd aangetroffen.
Ook waren er klachten over eten dat veel te lang op het vuur stond, omdat er pas later geschaft mocht worden. Het kwam dan ook dikwijls tot acties, die de Bond Voor Minder Marine Personeel echter niet apprecieerde. Op de 'Ternate' die op weg was naar Indië brak zelfs een muiterij uit tegen de slechte voedselsituatie.
In november 1916 protesteerde de bemanning van de 'Jacob van Heemskerck' dat aan de kade lag van Vlissingen tegen oude en bedorven kapucijners en erwten. Het schip was ingedeeld als eenheid van de scheepsmacht op de Westerschelde en was steeds op post bij de mijnversperring. Dat leidde tot weinig passagieren, zodat een verzoek van een stoker 'om zijn vrouw bij daglicht te mogen zien' alleen maar niet tot een straf leidde, omdat de man pas een week getrouwd was !
De onvrede nam toe en het slechte voedsel vormde de aanleiding om in actie te komen. De matrozen bleven demonstratief zitten.. De commandant reageerde door het passagieren nu helemaal te verbieden en de 144 matrozen kregen zware straffen als tijdelijke terugstellingen in rang (hetgeen gevolgen had voor het salaris) en strafdiensten van acht dagen. Allen beklaagden zich voor het Hoog Militair Gerechtshof over deze disciplinaire straffen. Het kader verdacht de B.V.M.M.P ervan achter 'de collectieve dienstweigering' te zitten, maar deze had juist alles ondernomen om de manschappen rustig te houden. Overigens zou de bond wel een financiële campagne starten voor de gehuwde gestraften van het schip.
Dagorders 04 Juni-20111918 Ongeregeldheden handelsschip Noordam
In 1918 braken aan boord van het handelsschip de Noordam vanwege deze erbarmelijke omstandigheden ongeregeldheden uit. Onder de passagiers bevonden zich 4800 militairen die getekend hadden voor Indië. Eén van hen schreef een lied, waarvan de eerste vier coupletten als volgt luidden :
Geachte Ouders en Familie,
Ik ben nog vroolijk en gezond,
De reis duurt nu pas veertig dagen,..,
We loopen reeds als gekken rond.
Er zijn er ook wel 's gestorven,
De stuurman heeft zijn handen vol;
Al is het eten soms bedorven,
Toch hebben wij de grootste lol...

De reis was nog nauwelijks begonnen,
En eten was er toen volop,
Drie aardappels en vijfheele boonen !
Je vraagt je af : Hoe krijg je 't op,
Toch liepen er toen nog te klagen,
Er werd gezegd : 'Houdt nog wat vol,
Tot in Las Palmas over veertig dagen,'
Toch hadden wij de grootste lol...

Om dand'ren dag aten wij haring
Zoo eet je ze in Holland niet,
Van buiten zuur en zout van binnen,
Hoe ze die krijgen, snap je niet,
Ze wordt dan ook haast niet gegeten,
Wij krijgen altijd oude kliekjes,
Toch hadden wij de grootste lol...

Haché hebben wij niet veel gegeten,
Ook dat hadden wij om d'andren dag
En rijst en soep niet te vergeten,
Met rijst, zooals j'in Holland niet meer zag;
Maar soms gaf 't snert in al die hitte,
Of bruineboonensoep, twee borden
Al waren die boonen — met permissie —...
Toch hadden wij de grootste lol...
Dagorders 05 Juni-2011Eten aan boord
Eten aan boord.
Nassen
Dagorders 06 Juni-2011Matroos van der Steng
Matroos van der Steng
matroos van der Steng Matroos der 1e klasse Van der Steng is een fictieve figuur, ontsproten aan de fantasie van de oud marine timmerman A.W.P. Angenent. Onder het pseudoniem 'Albert Chambon' publiceerde Angenent vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog een drietal boeken waarin de vooroorlogse marine werd bekeken door de ogen van Van der Steng.
Van Albert Chambon zijn via internet nog diverse andere boeken te vinden. Veelal voor schappelijke prijzen kan de liefhebber aldaar nog wel een goede slag slaan. Ondergetekende dezes heeft zelf een exemplaat gevonden voor 4€
Dagorders 07 Juni-2011Saja Orang Marine
Toeroetlah Saja !
matrozen werven in Indonesie Een jonge donkerharige man in uniform een zeeman, glimlacht naar de toeschouwer. Op de band van zijn hoed worden de woorden "Koninklijke Marine" (Koninklijke Marine Nederland). Op de achtergrond is een schip met schijnwerpers te zien.
Dienstneming staat open voor flinke inheemsche jongelieden die de H.L.S Schakelschool of E.L.S hebben doorloopen. Nadere inlichtingen bij het Districtshoofd of Onder-Districtshoofd.
Dagorders 08 Juni-2011Piepers jassen
Piepers jassen
piepers jassen
De piepers worden vakkundig gejast. Het zeuntje lijkt er tevreden mee te zijn !
Dagorders 09 Juni-2011Rotterdam 1938 - overval op Hr.Ms. Gelderland
Nachtelijke overval aan boord van Hr.Ms. Gelderland
De Looden verrader Uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant :
EEN VERYDELDE POGING TOT ONTVOERING !
Nachtelijke overval aan boord van Hr.Ms. Gelderland -
Vannacht is een overval ondernomen op Hr.Ms. Gelderland, het kustverdedigings-vaartuig, dat met den mijnlegger Hr. Ms. Medusa voor een weekend gemeerd ligt aan de Parkkade alhier. Maar de waakzame schildwacht maakte alarm en na enig gezoek werd de overvaller, die met den onderofficier van de wacht een tijdje het spelletje van den wolf en het schaap had gespeeld, op de campagne van het pantserschip aangehouden.
Na verhoor werden hij en zijn metgezellen rustig heengezonden. En nadien was er aan boord groote vreugde, omdat de Looden Verrader nog steeds in de kajuit van den commandant staat en de toeleg van den overvaller, om hem daar te kapen niet was gelukt.
Dagorders 10 Juni-2011Het Indische Leger - 200 gulden voor miliciens
1912 Wervingsposter voor het Indische leger
Werving voor het Indische leger
Dagorders 12 Juni-2011Groeten uit Den Helder
Je zou zeggen als je niet beter wist...
groeten uit Den Helder
Geen gelukkiger mensch dan een matroos
Maar zolang je in de kazerne moet wonen..
Lus je ook wel wat anders dan bruine bonen !
Dagorders 15 Juni-2011Eindeloze nacht
Eindeloze nacht een verhaal van Jan Douwes.
Eindeloze nacht.
De ondergang van Hr. Ms. Java in WO2. Slechts tweeënveertig mensen overleefden deze ramp waaronder matroos Jan Douwes. Hij schreef later een indrukwekkend verhaal over zijn belevenissen. Het gedeelte dit verhaal dat zich op de Hr. Ms Java afspeelt is te vinden onder de knop v.Straelen.
Op internet is dit boek nog wel te vinden voor een schappelijke prijs.
Dagorders 18 Juni-2011De tweede kamer 1900
Uit de rijksbegroting van het jaar 1900 -
De meening van sommigen, dat het materieel op 's Rijks werf te Amsterdam gebouwd veel minder goed voldoet dan dat, hetwelk door de particuliere werven is geleverd, moet door ondergeteekende zeer beslist worden tegengesproken. De schepen worden op de verschillende werven naar dezelfde plannen en voorschriften gebouwd en onder hetzelfde toezicht, terwijl de werklieden van de Rijkswerf zeer zeker in bekwaamheid niet ten achter staan, bij die van andere inrichtingen.
RÖELL Wat de proeftochten met nieuwe schepen aangaat, zij opgemerkt, dat in de laatst uitgevoerde contracten en ook in de nog loopende overeenkomsten o.a. stoomproeven zijn voorgeschreven van 8 en 30 achtereenvolgende uren. Zoo werden voor de Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht, waarvan de proeftochten kortgeleden beëindigd werden, behalve de volle krachtsproef ook nog genomen een proef van 8 uren met 18 mijlsvaart en een proef met 16 mijlsvaart in de Noordzee, die onafgebroken 30 uren duurde.
Daardoor worden, beter dan bij tochten van betrekkelijk korten duur, eventueele bezwaren in het verwerken van kolen, van stijgende temperaturen enz, bijaldien deze voorkomen, en ontdekt. Voorts is het regel de schepen na de eerste indienststelling een proefreis te laten maken, ten einde wenschelijke veranderingen aan het licht te brengen.
De Minister van Marine, RÖELL.
Dagorders 20 Juni-2011Luitenant-Kolonel Maaskamp - Den Helder
Luchtdoelartilleriekamp Luitenant-Kolonel Maaskamp
Maaskamp Het Luitenant-Kolonel Maaskamp aan de Nieuweweg, vernoemd naar A.J. Maas die in de periode 1915 pionier was op het gebied van luchtverdediging, werd in 1957 door de landmacht in gebruik genomen.
Dit kamp lag tegenover het Deibelkamp en diende vooral als onderkomen voor Luchtdoelartillerie onderdelen die elders uit het land kwamen om schietoefeningen te houden op het schietterrein aan de kust.

Het Luchtdoelartilleriekamp aan de Nieuweweg beschikte over twee schietterreinen in de duinen. In april 2003 werd bekend gemaakt dat het Maaskamp met de twee in de duinen gelegen schietterreinen Falga en Botgat wegens bezuiniging bij Defensie moest sluiten. Het schietterrein Falga werd per direct gesloten, het Maaskamp en schietterrein Botgat bood nog tot 2005 onderdak aan de staf en aan de troepen die schietoefeningen kwamen houden. Het afstoten van de drie terreinen en het opheffen van het landmachtonderdeel in Den Helder bespaard Defensie op jaarbasis ongeveer 1,8 miljoen euro. Als nieuwe schietlocatie koos Defensie voor het Duitse Todendorf aan de Oostzee.
N.B
Later zijn het Deibelkamp en het Luitenant Kolonel Maaskamp gesloopt en is er een woonwijk verrezen aan de Nieuweweg.
Dagorders 21 Juni-20111907 - 1908 Hr. Ms Gelderland
Enkele reizen van de Hr. Ms. Gelderland in 1907 en 1908
St. Martin
Hr. Ms. pantserdekschip Gelderland vertrok 20 Juni 1907 vanuit Hampton-Roads naar New-York, alwaar die bodem den 21 sten d.a.v aankwam en 12 dagen verbleef; op 3 Juli werd de terugreis naar Curacao aanvaard en 10 Juli in het Schottegat geankerd.
Van 11 Augustus tot 11 September 1907 vertoefde Hr. Ms. Gelderland te Paramaribo, bracht daarna een bezoek aan Barbados, Grenada en eenige havens aan de kust van Venezuela en keerde 17 October d.a.v te Willemstad terug.
In het tijdvak van 10 November tot 19 December d.a.v werden achtereenvolgens St. Thomas, Portorico en St. Martin bezocht om op 23 December te Willemstad terug te keeren.
Den 22sten Januari 1908 vertrok Hr. Ms. Gelderland naar Vera-Cruz, alwaar deze bodem 28 Februari d.a.v. aankwam, na intusschen een aantal dagen te Colon te hebben vertoefd.
Op 11 Maart van Vera-Cruz vertrokken, werd Nieuw-Orleans bezocht, alwaar het schip van 15—28 Maart verbleef om te dokken.Op 28 Maart werd de terugreis naar Curacao aanvaard en na een kort verblijf te Havannah werd den 14den April het station weder bereikt.
De Minister van Marine, J. W E N T I O L Ï.
Dagorders 22 Juni-2011Over de Dinxperlose matroos Willie Vreemann.
Het verhaal van matroos Willie Vreemann

Marineschip Flores
Willie ging al op jonge leeftijd als matroos in dienst bij de Koninklijke Marine. Deze Dinxperlose jongen deed dat niet uit luxe, er moest brood op de plank komen. In 1938 vertrok hij vanuit Den Helder met het marineschip de Hr.Ms.Gelderland richting Indonesië. Een jaar later, in 1939, werd Willie overgeplaatst op marineschip Flores, een kanonneerboot.

Weer een jaar later breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Willie gaat naar de West, via Gibraltar, waar de vloot zich gedeeltelijk verzamelde om weer naar de Oost te varen. De bedoeling was dat Willie daar meehelpt om de vaarroutes te beveiligen. Maar in 1941 komt Nederland en zijn koloniën in oorlog met Japan.
De vloot maakte zich op voor de slag op de Javazee. Willie was er klaar voor. Hij had daarvoor bij Admiraal Doorman gediend en was een aantal weken voor de slag overgeplaatst als infanterist om in Indië aan de kade van Soerabaja te gaan vechten. Maar deze slag werd verloren, de Japanse overmacht was te groot.
Een deel van de schepen kon ontkomen aan dit verschrikkelijke drama en zette koers richting Engeland, Australië en Nieuw Zeeland. De mannen die na overgave door de japanners gevangen werden genomen, kwamen vaak onder de meest erbarmelijke omstandigheden in gevangenenkampen terecht. Zo ook Willie. Hij werd krijgsgevangen gemaakt en moest meehelpen aan de bouw van de beruchte Birma-spoorlijn, waar hij in 1943 het leven liet.
De wereldberoemde film ‘Bridge on the River Kwai’ laat slechts kleine details zien van wat de krijgsgevangenen meemaakten. De meeste gevangenen kwamen op een beestachtige wijze om het leven.
Dagorders 23 Juni-2011Uit de staatsbegroting van het jaar 1900 - 1901
Uit de rijksbegroting van het jaar 1900 - 1901
Hr.Ms. Holland Tot het reeds doen repatrieëren uit West-Indië van de Hr.Ms. Holland bestaat bij ondergeteekende het voornemen niet; de voorzieningen aan dit schip hebben voornamelijk betrekking gehad op het tegemoet komen aan het bezwaar, dat de hitte van de schoorsteenoploopen zich in sterke mate mededeelde aan een deel van het tusschendek.
Verdere voorzieningen waren de behoefden enkele belangrijk uitgesleten cylindervoeringen, zoomede de dynamomachines die door slijtage geleden hadden te herstellen. Volledige opgave van de gemaakte kosten voor herstelling van dat schip in Nederlandsch-Indië kan nog niet worden medegedeeld.
Van de Hr.Ms. Friesland waren de hoogedrukzuigerstangen door slijting ruw geworden, hetgeen de werkbussen lek maakte, zoodat deze stoom en water doorlieten, waardoor verlies van ketelwater ontstond. Bij het gereedmaken van dezen bodem voor een reis naar Zuid-Afrika zijn deze zuigerstangen te Soerabaya afgedraaid en verder in orde gebracht.
De reparatie van de Hr. Ms. Zeeland in de West-Indië heeft bestaan uit de vernieuwing van de bouten waarmede de flenzen van de schroefaskokers bevestigd waren; geen andere bouten waren gebroken. De askokers moesten volgens het bestek van staal vervaardigd zijn, doch was op langdurig aandringen van den fabrikant, om verdere vertraging in den bouw te voorkomen, toegestaan ze van metaal te maken.
Daar de aanpassing van de flenzen tegen boord te wenschen heeft overgelaten, zijn er ongelijkmatige spanningen in de bouten ontstaan en heeft een deel daarvan zich begeven. Na binnenkomst van het schip te Willemsoord is in het gebrek voor goed voorzien en werd daarna de deugdelijkheid der herstelling beproefd door het schip een vollekrachtsproef te laten houden.
De Minister van Marine, RÖELL.
Dagorders 24 Juni-2011 Den Looden Verrader als Stripverhaal
Je zou zeggen als je niet beter wist...Dat dit de Looden verrader ist
Looden Verrader
Dagorders 25 Juni-2011Uit de staatsbegroting van het jaar 1900 - 1901
Uit de rijksbegroting van het jaar 1900 - 1901
Dolfijn
Omtrent de doelmatigheid van het logies der bemanning op de nieuwe schepen voor den dienst in de tropen zijn zeer gunstige rapporten ingekomen. Dit geldt voor de pantserdekschepen als voor de pantserschepen, waarvan zich de Piet Hein in Oost-Indië bevindt.
Het logies voor de bemanning van de Dolfijn is zo goed, als het op een scheepje van die beperkte afmetingen mogelijk is. Dat de beschikbare ruimte op een dergelijk vaartuig; niet toelaat aan de equipage hetzelfde comfort te geven als op de groote schepen ligt voor de hand.
Xanthis De Xanthis kan als opleidingsschip voor de jongens niet worden gemist, omdat, willen de oefeningen geregeld worden gehouden en vrucht dragen, het oefeningsterrein gezocht moet worden in het sub-tropische klimaat op den Atlantische Oceaan. In de Noordzee is in den regel de weersgesteldheid te ruw en kunnen de oefeningen, wanneer men genoodzaakt is te gaan bijliggen, bij mist enz, niet tot haar recht komen, en zouden de jeugdige schepelingen, aan boord van de kleine brikken, vooral in den wintertijd, aan allerlei ongemakken zijn blootgesteld, die schadelijk zouden werken op de gezondheid en de ontwikkeling en den lust voor den zeedienst spoedig zouden doen verdwijnen.
Nautilus

Bij den laatsten zomertocht werden de oefeningen reeds dikwijls en dagen achtereen aan banden gelegd. Voor lange oceaanreizen zijn de brikken bovendien minder geschikt. Wat de opmerking betreft, dat de Nautilus nog korten tijd geleden wederom zeer kostbare herstellingen heeft moeten ondergaan, zij het volgende aangeteekend, genoemd schip onderging in September 1898 de gewone jaarlijksche voorzieningen.
Te water gelaten in 1885, was dit schip sedert Februari 1880 voortdurend als opleidingsschip in dienst en onderging het in dit jaar de eerste meer belangrijke herstelling, voornamelijk bestaande in vernieuwing van versleten gedeelten der dekken en werkzaamheden in verband met het inwendig onderhoud van den romp, welke niet behoorlijk kunnen worden uitgevoerd in den korten tijd, die anders tusschen twee oefeningstochten beschikbaar is.
De Minister van Marine, RÖELL.
Dagorders 26 Juni-2011Marine baadjes
Zwemkledij
Jeugdplezier
Op de foto de zonen van Nico Stolk de Zeemilicien aan wie deze site is opgedragen. Op de bank Wim, op de grond Jan bewerker van deze site. Zwempakjes vervaardigd door hun nijvere moeder uit de stof van de baadjes van hunner vader. Op de achtergrond de rijwielen van onze ouders na WO 2.
Dagorders 27 Juni-2011Marinetermen in beeld
Marine termen
Marinetermen in beeld
Dagorders 28 Juni-20111906 -reizen van de Gelderland
Zieke dominee reist met Friesland en Gelderland naar Curaçao.
Coenraad Willem-Anton (Willem) (1861-1907) studeert theologie in Leiden. Hij trouwt met Helena Wilhelmina Boomer. Hij staat als Ned.Hervormd predikant in Aagtekerke en Harmelen. Na zijn vroeg emeritaat wegens zijn slechte gezondheid, hij is dan nog vrij jong: 41 jaar, gaat hij in Lochem wonen. Door zijn ziekte wordt het lopen hem moeilijk en hij moet zich verplaatsen in een wagentje.
Ondanks dit ongemak maakt hij nog een reis in 1906 naar Curaçao, waarover een uitgebreide correspondentie is overgebleven. Hij vaart naar Curaçao met Hr.Ms.Pantserdekschip "Friesland". Terug komt hij met een zusterschip Hr.Ms.Pantserdekschip "Gelderland". Hij overlijdt kort daarna in 1907 in Lochem.
Hertog van Mecklenburg Hr. Ms. pantserdekschip Gelderland vertrok den 18den Juni 1911 van Rotterdam naar zee, ten einde Z. K. H. den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg tot het bijwonen van de plechtige kroning van H.H. M.M. den Koning en de Koningin van Engeland, naar Sheerness over te brengen, alwaar deze bodem den 19den d. a. v. aankwam en Z. K. 11. debarkeerde. Nadat Z. K. H. zich den 28sten Juni d. a. v. weder aan boord van Hr. Ms. Gelderland had ingescheept, vertrok deze bodem van Sheerness naar zee en bereikte tenstotte d. a. v. de haven van IJnuiden.
Benoemd pantserdekschip koos 21 October 1911 wederzee voor een oefeningstocht met de adelborsten 2de klasse, 8de afdeeling. Een bezoek werd gebracht aan Algiers, Villefranche, PortMahon en Gibraltar en 21 December te Willemsoord teruggekeerd.
Adelborsten
Larvik Den 29sten April 1912 verliet Hr. Ms. Gelderland de haven van Nieuwediep ter aanvaarding van een oefeningstocht in de Noordzee, de Deensche wateren en den Noord-Atlantischen Oceaan. Na een bezoek aan Aarhus. Frederikshavn en Larvik (Zuidkust Noorwegen),viel deze bodem den 20sten Mei te Nieuwediep binnen, welke haven den 4den Juni wederom voor een tocht naar de Noorsche wateren werd verlaten.
Dagorders 29 Juni-2011Lekker zwemmen !
Warm weer, tijd om af te koelen
Zwemmen
Dagorders 30 Juni-2011Vandaag Roeioefeningen
Een goeie dag om een eind te roeien in het Marsdiep
roeien
Dagorders 01 Juli-20111910-De Tweede kamer over de laatste trein op zondagavond
1910 - De trein en de Zondagsheiliging stoomtrein
Men had vernomen, dat door de Departementen van Waterstaat en Marine overleg was gepleegd omtrent het doen vervallen van den laatsten trein des Zondags van Amsterdam naar den Helder en dat daarbij vanwege laatstgenoemd Departement op behoud van die reisgelegenheid was aangedrongen.
Enkele leden meenden deze houding van het Departement van Marine niet te kunnen goedkeuren en waren van oordeel, dat zoowel de bevordering der Zondagsrust als die der zedelijkheid door het vervallen van dien trein zou worden gebaat. Immers schijnt deze veelal te dienen tot vervoer van militairen, die dan in weinig stemmigen toestand verkeeren.
Station Den Helder
station den helder
Verschillende andere leden konden het hiermede niet eens zijn. Zij meenden, dat deze reisgelegenheid behouden moest blijven, om verlofgangers in staat te stellen den geheelen Zondag bij vrienden en verwanten te vertoeven, en konden uit eigen ervaring weerspreken wat omtrent den toestand der passagiers van den trein werd medegedeeld.
Bovendien, zoo voegden zij er aan toe, wordt van den trein door vele niet-militairen gebruik gemaakt, die van bedoelden maatregel ongemotiveerd nadeel zouden ondervinden. Aldus vastgesteld door de Commissie van Rapporteurs den 18den November 1910.
HÜGENHOLTZ.
VAN VLIJMEN.
VAN DER VOORT VAN ZIJP
VERHEY.
VAN WASSENAER VAN CATWIJCK
Dagorders 02 Juli-20111910-De Tweede kamer over de militaire tehuizen
1910 - Subisidiën aan militaire tehuizen
militair tehuis Ten aanzien van de meerdere aanvragen van f 2250 ten behoeve van het Militair Tehuis te den Helder. Het werd door eenige leden in twijfel getrokken, of het wel op den weg van het Rijk ligt, wanneer de behoefte aan meerdere localiteit en betere inrichting zich doet gevoelen, daarin geheel of gedeeltelijk te voorzien.
Dit in verband met den grond voor de verhooging aangegeven, namelijk „den grooten invloed ten goede welke van het druk bezochte tehuis ten opzichte van het personeel der Koninklijke marine uitgaat," werd gevraagd, welke categorieën van schepelingen het Tehuis gewoonlijk bezoeken.
Ook wenschte men te weten of vanwege het Departement van Oorlog aan het tehuis financieele steun wordt verleend. Andere leden brachten den Minister dank voor de verhooging, deze alleszins gerechtvaardigd achtende.
tehuis katholieke volksbond
Voorts wenschten enkele leden te vernemen voor welk doel subsidie aan de afdeeling den Helder van den Nederlandschen Roomsen-Katholieken Volksbond wordt verleend en waarom deze thans op een hooger bedrag wordt bepaald.
Aldus vastgesteld door de Commissie van Rapporteurs den 18den November 1910.
HÜGENHOLTZ.
VAN VLIJMEN.-
VAN DER VOORT VAN ZIJP
VERHEY.
VAN WASSENAER VAN CATWIJCK
Dagorders 06 Juli-20111905 - De Stoel van Kruger
Een goeie stoel om een scheet in te laten
Kruger's stoel.
Door wijlen president Kruger, werd bij het verlaten van Harer Majesteits pantserdekschip Gelderland aan den commandant, den toenmaligen kapitein ter zee J. H. L. J, baron Sweerts de Landas Wyborgh, thans schout-bij-nacht, directeur en commandant der Marine te Amsterdam, de stoel, door hem van Lorenco Marques medegenomen en gedurende de reis van daar naar Marseille steeds gebruikt, als een herinnering aangeboden.
De schout-bij-nacht, die van meening was, dat de stoel wegens de daaraan verbonden herinnering eerder voor eene plaats in eenige historische verzameling van het Rijk in aanmerking kwam, dan te worden opgenomen in een particulieren inboedel; heeft deze ten geschenke aangeboden aan het Nederland Museum voor Geschiedenis en Kunst, te Amsterdam. Aan den schenker is hiervoor de bijzondere dank der regeering betuigd.
Dagorders 11 Juli-2011Onmisbaar voor den zeevarenden
De Thermogenè een wondermiddel onmisbaar voor elke matroos
Pixavon
Dagorders 13 Juli-20111902 -De Soerabaja-Courant Meld :
Onthullingen over de vermaarde reis Van Hr. Ms. Gelderland !
soerabaja-courant

Met groote nauwgezetheid hebben de regeeringen in het moederland en koloniën tot dusver een geheim weten te bewaren, wat de lotgevallen van het pantserdekschip Gelderland betreft op de z.g.n wereldvermaarde reis van de Delagoabaai naar Nederland, toen het den grijzen Boerenpresident naar veiliger oorden vervoerde. Een kort woord van protest kunnen wij niet weerhouden, alvorens op de ons onthulde bijzonderheden van die reis terug te komen.
Waarom worden aan de landgenooten, vooral aan het opkomend geslacht, de fiere daden verzwegen van de mannen, aangewezen om Nederlands eer en recht te verdedigen ? Hoe anders wordt de nationale trots, de vaderlandsliefde geprikkeld dan door schitterende voorbeelden van wie ons voorgegaan zijn ?
Een andere vraag meer op den man af : was onze regeering zoo omzichtig dat zij het reveleeren van die bijzonderheden uit de reis van de Gelderland beschouwde als het geven van aanleiding tot gevolgen, erger dan de niets zeggende gemeenplaats : politieke moeilijkheden ? Eischt dit een voorzichtige politiek het doodzwijgen van grootsche daden van eigen landgenooten ?
Doch ter zake. Nog voordat de Gelderland in volle zee was, had het een verrassende ontmoeting met een paar Engelsche oorlogsschepen. Zonder dat van den kant van de Gelderland daartoe aanleiding was gegeven, openden zeer plotseling de bedoelde Engelsche schepen 'n salvo op onzen oorlogsbodem, dat gelukkig geen kwaad deed.
Doch even onverwacht en zonder uitstel schoot de Gelderland zijn projectielen op den verraderlijken tegenstander af en met zooveel juistheid, dat het succes sorteerde. Het optreden van onze marine scheen zoo'n indruk te maken op de helden, wier broeders in Zuid-Afrika vrouwen en kinderen martelen en doodschieten, dat aan Gelderland gevraagd werd wat dat schieten beteekende. Trouw aan de ongerepte glorie onzer zeehelden van voorheen was het korte antwoord : voor elken kogel die gij mij zendt, krijgt ge er twee terug !
Intusschen zag de Gelderland zijn positie gaandeweg critieker worden, waarom het de gevechtstelling innam, vooral met het oog op de mogelijke torpedo's. Vier en twintig uur is het in die positie gebleven, toen kon het de reis vervolgen, waartoe de komst van twee Fransche oorlogsschepen heeft bijgedragen. Deze zagen namelijk de stelling door Gelderland ingenomen was en informeerden naar de aanleiding die aan hen verklaard werd. De Franschmannen bleven in de buurt en op hun quivive. Dat boezemde ontzag in met het reeds bekende gevolg voor de Gelderland.
De aanvaring van het logge Engelsche kolenschip met de Gelderland is een met opzettelijke en blijkbaar gemeene toeleg tegen ons schip aangevaren, en niet aan een toeval toe te schrijven, want was het in de flank getroffen, dan waren de gevolgen zeker niet te overzien geweest. Na de aanvaring stoomde het kolenschip met volle kracht achter uit en maakte zich toen gereed voor een tweeden aanval. Een zwaar projectiel echter in zijn machinekamer geworpen stelde het Engelsche kolenschip buiten gehecht. Onmiddellijk roeide toen een officier van de Gelderland met een detachement naar het kolenschip, en eischte de papieren op.

Wij hebben hier voorbedachtelijk den in de journalistiek gebruikelijken aanhef, bij vermelding van gewichtige feiten, dat uit de beste bron is vernomen, weggelaten. Wat wij hier schreven, is het resultaat van serieus ondervragen en raadplegen van gegevens, zoo eindigt de Soerabaja-Courant.
Dagorders 15 Juli-2011Het torentje in 1913
Het torentje der tienduizend uiterste smarten in 1913
Torentje
14 Mei 1913 - Binnenlandsche zaken is één groote puinhoop, 't ministerie ligt tegen den grond, om welhaast- geheel gemoderniseerd op dezelfde plaats te verrijzen. Het beroemde torentje echter blijft staan, 't torenje van de premiers; Den tochtdeur openend, ziet men den toegang tot het bekende vertrek. Een biljet, waarop met groote letters „verboden toegang",, beschermt het heiligdom, dat geheel zal blijven zooals het was !
Dagorders 16 Juli-2011Rond 1911 - ook toen had men er al last van !
Voor schepelingen met een wat tragere darmwerking
purgeren
Als dat niet helpt probeer dan dit eens :
verstopping
Dagorders 18 Juli-20111916 - autopech 1
Wat moet ik aanvangen met deze haperende machinerie?
rhino1
Benieuwd hoe of dit af gaat lopen ? Kijk dan morgen weder hier.
Dagorders 19 Juli-20111916 - autopech 2
Een handigen machinekamer matroos staat voor niets !
rhino2
Dagorders 20 Juli-20111901 - Nederland en de Zuid-Afrikaanse Republieken
20 Maart 1901-Het Nieuws van den Dag vermeld het volgende : kruger in vol ornaat
Eene commissie van ingezetenen te Nijmegen had in December van het vorige jaar aan den commandant van Hr. Ms. pantserdekschip Gelderland, den kapitein ter zee J. H.L.J. Baron Sweerts de Landas Wijborg, hulde bewezen door hem een portret van President Kruger voor het schip en voor hem zelf, benevens een fraai gecalligrafeerde opdracht toe te zenden.
In antwoord daarop is bij den secretaris dier commissie een schrijven, d.d. 16 Februari uit Weltevreden, van den kolonel ontvangen, waarbij hij zijn hartelijken dank betuigt voor die hulde.
De commandant schrijft o.a. :
„Volgens den door u uitgedrukten wensch heeft de beeltenis van de krachtigste en meest beproefde persoonlijkheid van het laatst der vorige eeuw een eereplaats gekregen in de kajuit van het schip dat den naam mag dragen van onze schoone provincie en waar zij een 35-tal dagen op den grooten Oceaan Neêrlands gastvrijheid genoot."
Dagorders 21 Juli-2011 22 Augustus 1908 1900 - Amigoe De Curacao Meld:
GEEN WOORDEN, MAAR DADEN !

28 Augustus 1908 - AMIGOE DE CURACAO Weekblad voor de Curacaosche eilanden meld : Geen woorden Maar daden !

Men zal men hierop misschien willen zeggen : Welnu, laat ons eens zien, welke daden aan bovenvermelde woorden beantwoorden.
Donderdag, 30 Juli, bevatte Staatscourant het volgende bericht :
..Met het oog op de voor elk schip altijd bestaande mogelijkheid, dat het om de een of andere reden voor korten tijd niet voor den dienst beschikbaar is, heeft de Regeering het noodig geacht om de scheepsmacht in de Caraïbische Zee, waar thans alleen Hr. Ms. pantserdekschip Gelderland aanwezig is, met een oorlogsschip te versterken, reden waarom Hr. Ms. pantserschip Jacob van Heemskerck spoedig derwaarts zal vertrekken."
Uit Nieuwediep seinde men aan dagblad Het Vaderland in aansluiting met bovenstaande :
- Donderdag is de order gekomen, dat de Heemskerck 11 Augustus naar Venezuela moet vertrekken. Van voorbereidende oorlogsmaatregelen is hier niets bekend De toebereidselen voor een oorlog zijn natuurlijk eerst besproken in Den Haag en worden daarna bekend in Den Helder. En nu lezen wij in de Nederlandsche bladen, dat er Vrijdag, 31 Juli, Ministerraad is geweest over de Venezolaansche questie, en dat de Minister van oorlog, Sabron op audiëntie bij de Koningin is geweest !
Verder weten wij uit de Telegrammen, dat de Minister van Marine zijn vacantie heeft bekort en weder op zijn Departement werkzaam is, alsmede dat Hr. Ms. Friesland eind Augustus naar de Caraïbische zee vertrekt. De lange conferentie, welke de Minister van Buitenlandsche Zaken met den Amerikaanschen Gezant in Den Haag hield, wijst, in verband met het komen van de Amerikaansche Scorpion in de Venezolaansche wateren, mede op een bijzondere bedrijvigheid aan het Ministerie.
Ons dunkt, dat het maken en uitzenden van 2 oorlogsschepen, zoodat hier over 3 flinke krachten kan worden beschikt, ons reeds de daden toont, welke wij mogen verwachten.De onbehoorlijke, beruchte „Nota" van Venezuela werd volgens den kabel reeds in Den Haag ontvangen, en het antwoord aan Castro is reeds verzonden, maar wordt na ontvangst aldaar eerst door de Hollandsche Regeering openbaar gemaakt.
Wij maken ons sterk, dat wij hier op Curacao een echt geestdriftig Koninginnefeest zullen vieren, vol dankbaarheid en trots, dat Curacao nog steeds is en vooreerst wel blijven zal een der vele kolonies van het vrije, dappere Nederland, beroemd en benijd om zijn wijze en voorzichtige manier van koloniseeren.
Het uitzenden van oorlogsschepen kost schatten geld, reden waarom misschien andere Naties, die tegenover Venezuela in een dergelijk geval verkeerden als ons Moederland van het zenden van zulke dure oorlogsschepen tot nog toe afzagen, maar Nederland heeft getoond, dit gaarne over te hebben voor Curacao.
Als in een fiere strijd sporen de Nederlandsche bladen aan tot een krachtig optreden, met veel meer macht dan vroeger ooit ten toon werd gespreid, de leden zoowel der Tweede als der Eerste Kamer vragen de Regeering met spoed ons ter hulp te komen. En de regeering zelf, nu zij maar eenmaal op de hoogte is van onzen toestand, toont zich volstrekt niet schraal en schriel, maar met fierheid wordt verklaard, door den Minister, dat men onze nationale eer zal weten hoog te houden.
Dagorders 22 Juli-20111907 21 Juni - Bezoek aan New York
Hr. Ms. pantserdekschip Gelderland bezoekt New York
vrijheidsbeeld
Hr. Ms. pantserdekschip Gelderland vertrok 20 Juni 1907 van Hampton-Roads naar New-York, alwaar die bodem den 21 sten d.a.v. aankwam en 12 dagen verbleef; op 3 Juli werd de terugreis naar Curacao aanvaard en 10 Juli in het Schottegat geankerd. Van 11 Augustus tot 11 September 1907 vertoefde Hr. Ms. Gelderland te Paramaribo, bracht daarna een bezoek aan Barbados, Grenada en eenige havens aan de kust van Venezuela en keerde 17 October d.a.v. te Willemstad terug. In het tijdvak van 6 November tot 19 December d.a.v. werden achtereenvolgens St. Thomas, Portorico en St. Martin bezocht om op 23 December te Willemstad terug te keeren.
Den 22sten Januari 1908 vertrok Hr. Ms. Gelderland naar Vera-Cruz. alwaar deze bodem 28 Februari d. a. v. aankwam, na intusschen een aantal dagen te Colon te hebben vertoefd. Op 11 Maart van Vera-Cruz vertrokken, werd Nieuw-Orléans bezocht, alwaar het schip van 15—28 Maart verbleef om te dokken. Op 28 Maart werd de terugreis
naar Curacao aanvaard en na een kort verblijf te Havannah werd den 14den April d.a.v. het station weder bereikt.
5 Juli 1907 - De Officieren der „Gelderland” op de Hollansche club te New-York
Men schrijft ons van 25 Juni uit New-York :
Onder het gewoon eerbetoon van saluutschoten uit het fort op Governor's Island kwam Hr. Ms. pantserdekschip „Gelderland" in den namiddag van 21 dezer uit de Hampton Roads te New-York aan en ligt ze sedert op de Hudson rivier ter hoogte van de 79ste straat voor anker. Voor de Hollandsche kolonie te New-York is dit een groot evenement aangezien geen schip der Koninklijke Marine deze wateren heeft bezocht sedert 1893. Dat zoowel aan commandant Van Asbeck en zijnen staf als aan de bemanning eene warme ontvangst werd bereid spreekt als van zelve in een stad, waar alles dat betrekking heeft op Nederland, hetzij door afkomst, familiebetrekkingen, instellingen en gewoonten, zóó in eere gehouden wordt.
Om die reden heerscht er vreugde in de Hollandsche kolonie want H. M. opdracht aan de „Gelderland" tot „vlagvertoon" in deze wateren zal den vriendschapsband tusschen beide landen nog hechter maken. Aan commandant en officieren is door den heer Cornelius Van der Bilt toegang verleend tot de New-York Yacht Club, waarvan hij commodore is en die behalve de „Dutch room een zeer volledige verzameling van scheepsmodellen bezit.
Hollanders, oud-Hollanders en Amerikanen van Hollandsche afkomst hebben samengewerkt in het opmaken van een,welgevuld programma voor het séjour der Gelderland.
De Holland Society en de St. Nicholas Society geven elk een feestmaal aan commandant en officieren; de heer J. R. Planten, consulgeneraal van Nederland, biedt een lunchn aan in Delmonico's en de koopvaardij, de Nederlandsch- Amerikaansche Stoomvaart Mij zal hetzelfde doen aan boord de „Nieuw Amsterdam". Ondertusschen worden elken middag bezoeken aan boord der „Gelderland" afgewacht en zullen aan 't einde van het verblijf een paar feestelijke recepties aan boord gehouden worden als dankbetoon voor de zoo ruim genoten gastvrijheid. Bijzonder dankbaar is de Hollandsche Club dat commandant Van Asbéck zijne toestemming verleende, dat zij de eer mocht genieten van de eerste in New-York te zijn, die den staf het welkom toeriep.
Tot aller leedwezen kon, door eene ongesteldheid verhinderd, de commandant niet tegenwoordig wezen aan het feestmaal dat de Hollandsche Club op 22 dezer aan de officieren aanbood en werd zijne plaats ingenomen door Overste Schoonhoven, die met een elftal leden van den Staf tegen acht uur op de Club aankwam. Evenals bij de De Ruyter-viering hadden de leden de bovenzaal, die ditmaal tot eetkamer ingericht was, en den ingang met seinvlaggen, groen en vele attributen op het zeeleven be trekking hebbend, versierd. Gasten en leden ten getale van zes en dertig zaten aldus in een omgeving getuigende van Hollandsche afkomst, Hollandsch sprekend en spijzen etend op zijn Hollandsch toebereid en aangegeven op eene in 't Hollandsch gestelde spijskaart. Onder de aanwezigen waren de secretaris der Nederlandsche legatie te Washington, de Consul-Generaal en de Nederlandsche Consul te New-York.
Welke Hollander heeft niet een of meer familieleden bij de marine, welke Hollander heeft niet vele schoolvrienden op zee ? Levendig en opgewekt waren dus de tafelgesprekken, want zooveel viel er te vragen en te vertellen. En toen de scheepsklok het sein tot het toasten inluidde, toen werd de geestdrift meer dan verdubbeld. Na de heildronken aan de leden der (Koninklijke familie, worden met het grootste enthousiasme de vaderlandsche liederen gezongen. Dit is altijd een plechtig en aangrijpend oogenblik, wanneer Hollanders in het buitenland verkeren. Allen werden herdacht, van den commandant tot „the men behind the gun" en de mannen aan de vuren. Gesproken werd ook over de koopvaardij en de marine, hoe nauw zij tot elkander staan.
Tot lang na middernacht bleef men bij elkander, want om de woorden der officieren aan te halen : „het deed ze zoo goed eens geheel onder Hollanders onder een Hollandsch dak in het buitenland over het goede vaderland te spreken". Natuurlijk dat allen leden van den staf verzocht is gedurende hun verblijf de Hollandsche Club als hun tehuis op het eiland Manhattan te beschouwen. En wat omtrent de ruim 300 man sterke bemanning der „Gelderland" ? Vanaf liet oogenblik dat het bekend werd, dat de „Gelderland" New-York zou bezoeken, werden door de Hollandsche kolonie plannen beraamd om ook hun een aangenamen tijd alhier te bezorgen. Op verzoek van den commandant echter kwam hierin eene wijziging en word een beurs bij elkaar gebracht, die door den commandant onder de bemanning verdeeld zal worden.
Dit kort verslag zou onvolledig wezen indien het geen gewag maakte van de oprechte gevoelens van dankbaarheid onder de leden der Hollandsche kolonie te New-York voor Hr.Ms besluit dat ook de geliefde driekleur van een Harer oorlogsbodems zou wapperen te midden door oorlogsschepen van de belangrijkste Europeesche naties, die deze haven dit jaar komen bezoeken. In dié dankbaarheid wordt ook geheel gedeeld door den staf der „Gelderland" doordien hij in staat gesteld werd veel te leeren en op den meest bevrienden voet te geraken met de zeemacht van een land, welks vlag steeds zij aan zij gewapperd heeft met de Nederlandsche !
Dagorders 23 Juli-2011Circa 1900 - Het Schottegat te Curacao
De Schoener Hr. Ms. Suriname en pantserschip Hr. Ms. Regentes
Prins Hendrik
Dagorders 25 Juli-2011Circa 1900 Matroos en Marinier
Broederlijk op de foto
Matroos en Marinier
Dagorders 26 Juli-2011Circa 1910 Warm aanbevolen voor schepelingen
Voorkomt een pijnlijke en vernederende gang naar den Scheepsarts
gummiwaren
Dagorders 29 Juli-20112011 - Geen Hanengekraai meer in Den Helder
Geen hanen meer binnen bebouwde kom van Den Helder
haan Het is 2011 wat houdt het moderne Den Helder zoal bezig ? Lees even mee in het Helderse leugenaartje
De een vindt het gezellig, de ander wordt er gek van : hanengekraai. Op het platteland zijn kippen en hanen een normaal verschijnsel. Het geluid dat zij voortbrengen ook. Er zijn daar dan ook weinig mensen die er over klagen. Anders is het in bebouwd gebied. Daar veroorzaken de hanen vaak
geluidsoverlast en dat is wettelijk niet toegestaan. Burgemeester en wethouders hebben dan ook besloten dat het binnen de bebouwde kom van Den Helder niet meer is toegestaan hanen te houden.
Het geluid dat hanen voortbrengen, is te controleren met een decibelmeter.
Hanen gaan met hun gekraai vaak ver over de wettelijke norm heen. De gemeente heeft hierover de afgelopen tijd regelmatig klachten gekregen. Het college heeft die serieus genomen en dat heeft geleid tot het hanenverbod. Burgemeester en wethouders kunnen daarvan wel ontheffing verlenen. Mensen die hanen houden op het moment van inwerkingtreden van het besluit van het college, kunnen tot 1 december 2011 de genoemde ontheffing aanvragen. Beslist het college negatief op de aanvraag, dan gaat het verbod pas op dat moment in. Een verzoek tot ontheffing indienen kan bij de Afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, stadhuis, Drs. F Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder. Men moet een rapportage van een akoestisch onderzoek bijsluiten, waaruit blijkt dat de haan geen overlast veroorzaakt.
Dagorders 30 Juli-20111927 - Ook toen al hinderlijk Hanengekraai !
Januari 1927 - Nachtelijk Hanengekraai in Rotterdam !
Hanen storen bootwerkers in hun nachtrust-
bootwerkers Door de Rotterdamsche Commissie voor de strafverordeningen is in verband met de verschillende ingekomen adressen nagegaan of door het in het leven roepen van een daartoe strekkende bepaling tegemoet kan worden gekomen aan den hinder, veroorzaakt door hanengekraai.
Blijkens het schrijven van de Commissie is in de gemeente 's-Gravenhage sedert eenige jaren op dit gebied een bepaling vastgesteld, krachtens welke een ieder verplicht is door de noodige voorzorgsmaatregelen te waken, dat onder zijn hoede staande dieren geen
hinderlijk rumoer of burengerucht verwekken. De ervaring, aldaar met dit voorschrift opgedaan, is, dat de bepaling in zooverre wel doel heeft getroffen, dat in den laatsten tijd weinig klachten over hinder worden gehoord. De Commissie is intusschen niet tot een bepaald voorstel kunnen geraken.
Ook bij het College bestaat te dezen opzichte geen eenstemmigheid. Een minderheid is van oordeel, dat bedoelde regeling geen enkel effect zal sorteeren, mede al niet omdat een behoorlijk toezicht op de naleving van het gebod vrijwel ondoenlijk moet worden geacht. Zij meent daarom, dat het treffen van den maatregel achterwege behoort te blijven. De meerderheid van het College, hoewel er zich van bewust, dat het euvel met het in het leven te roepen voorschrift niet afdoende gekeerd zal kunnen worden, is niettemin van oordeel, dat een dergelijke bepaling niet van belang ontbloot is. Zij hecht daarbij vooral waarde aan de preventieve werking van een dergelijk voorschrift.
Op grond van het vorenstaande stellen B. en W. den Raad de opname voor in de Verordening op de straatpolitie van de volgende bepaling : „Ieder is verplicht door voorzorgsmaatregelen te waken, dat onder zijn hoede staande hanen des nachts geen rumoer of burengerucht verwekken."
Men ziet, hoe zelfs bootwerkers, (de Rotterdamsche Raad bestaat voor 3/4 'uit kaailieden) zóó overspannen kunnen raken, dat hanengekraai hen in hun kostbare nachtrust stoort.
Dagorders 01 Augustus-20111902 Data 7 Maart - De „Gelderland."
1902 - Wij lezen in het Soerabaja Handelsblad :
kolen laden Het pantserdekschip Gelderland is aan het kolen laden en vertrekt, zooals wij reeds mededeelden, Woensdag naar Batavia om een transport schepelingen af te halen, aangebracht per stoomschip Regentes der Stoomvaart Mij. Nederland, en om tevens tegenwoordig te zijn bij de ontvangst van den nieuwen vlootvoogd, schout bij nacht A. P. Tadema, die eveneens met bovengenoemden mailstoomer in Indië aankomt.

11 October 1902 - De Java-Bode schrijft :
Den 11en October werd ons uit het Soerabaja Handelsblad geseind dat het pantserdekschip Gelderland eerst naar Batavia zou opkomen om daarna, samen met het flottieljevaartuig Mataram, naar de Zuidkust van Flores te stoomen tot het ondernemen van een tuchtigings-expeditie. Wij begrepen al niet wat eerstgenoemd schip vooraf te Batavia zou te maken hebben en dit bericht is ons dan ook onjuist gebleken.
Uit Soerabaja wordt ons geschreven dat beide schepen werkelijk zijn aangewezen om de weerbarstige kampongs aan de Endehbaai te gaan tuchtigen'. 'Dé Mataram zou eenige dagen eerder vertrekken' om voor Laboean Hadji, ter' Oostkust van Lombok, vlag- en machtsvertoon té maken. Hare landings-divisie, sterk 30 man onder den luitenant ter zee 2e klasse N. Maats, moet zich daar even aan den wal vertoonen. Daarna moet de commandant van dit schip, de luitenant ter zee Ie klasse J. J. Rambonnet, zich stellen onder de bevelen van den commandant der Gelderland, den kapitein ter zee jhr. J. F. Coertzen de Koek, om samen naar Endeh te stoomen, ten einde, in overleg met den resident van Timor en onderhoorigheden, de orde te herstellen, De landingsdivisie van dit schip is 120 man sterk, onder bevel van den luitenant ter zee 1e klasse R. J. Castendijk. Het commando over de beide landingsdivisiën samen wordt gevoerd door den commandant der Mataram.
Men verwacht dat de tocht naar de baai van Endeh niet meer dan 8 a 10 dagen zal vorderen. Daarna eerst zou de Gelderland naar Tandjong Priok opkomen om kolen te laden en van die gelegenheid gebruik worden gemaakt om gevechts-schietoefeningen te houden in de Duizend-Eilanden.
Dagorders 03 Augustus-20111902 Data 14 October - het „Batavia. Nieuwsblad meld :"
Uit Soerabaja werd Vrijdag den 14en October aan het „Batavia Nieuwsblad" geseind :
Laboean „De Mataram" is gisterenavond naar Laboean Hadji vertrokken. De landingsdivisie zal daar tochten maken voor machtsvertoon. De Gelderland" gaat vermoedelijk Maandag derwaarts en van daar met de „Mataram naar Endeih. Aan den commandant van de „Mataram" zal dan het commando over de gecombineerde landingsdivisies worden opgedragen.
Onder dagteekening van 12 October is van den resident van Palembang het volgend telegram ontvangen :
Bij achtervolging bende Raden Pamoek in Boveo-Pidjoean viel ons twee dooden, drie voorlaadgeweren en veel munitie in handen; overvalling mislukte' door geschreeuw' contractkoelies. Raden Mat Tahir, bij wien Pangeran Ratoe zich aansloot, houdt zich met bende schuil in gebied Batang Hari tusschen Pinang Kadan en Kaos, waar hij door eenige patrouilles wordt nagezet. Een dezer, onder-luitenant Ockerse, trof te Djambi een blijkbaar ijlings verlaten schuilplaats van Pangeran Ratoe aan en vond daar een voorlaadgeweer, blanke wapens en munitie, zoomede een attila en een revolver, dien door Abdoellalhi Yoesoef geschonken waren.
Donderdag 23 october 1902 -
Het Nieuws van de Dag voor Nederlandsch Indie meld het volgende :
De Ned. Indische Vloot.
De Soerabaja courant deelt mede : Aan den Oedjong en voornameijk op het Marine-Etablissement heerscht een groote drukte; ter reede liggen de kruisers Noordbrabant, welk schip verschillende proeftochten buiten het Oostervaarwater zal houden, en de Zeeland, die naar de Duizend eilanden vertrekt tot het houden van schietoefeningen.
De Gelderland ligt kolen te laden, na in het 5000 tons dok te zijn opgenomen geweest voor schoonmaken en schilderen, de Utrecht moet eenige reparatiën ondergaan, de Koningin Wilhelmina wordt weder verder gereed gemaakt voor den dienst; het flottieljevaartuig Koetei dat van Atjeh gekomen is met een mankement aan de machine zal buiten dienst worden gesteld; de hekwielstoomer Tamiang wordt buiten dienst gesteld en het pantserdekschip Piet Hein is juist aangekomen ten einde gereed te worden gemaakt de reis naar Holland. Het gouvernementsschip Havik staat in het 1400 tons dok. Dat het personeel van het etablissement het met al die schepen zeer volhandig heeft, spreekt wel vanzelf !
3 October 1902 - Onze vloot.
Hr. Ms. pantserdekschip „Wilhelmina" zal spoedig het drooge dok weder verlaten; de herstelling aan de schroefaskokers is verricht, en worden de assen buiten boord, die van een bekleeding van mastiek waren voorzien, nu bedekt met lood. Zoodra het dok vrij is wordt de Gelderland alhier verwacht en daarna de Zeeland. We lezen dit bericht in de Soerabaja Courant. Na de Zeeland komt dan vermoedelijk de „Wilhelmina" weer aan de beurt. Zoo ga jemaar door.
Dagorders 11 Augustus-2011Belangrijke Huishoudelijke mededelingen
Bijwerken van de dagelijkse Dagorders
schrijven
Hr. Ms. Pantserdekschip Gelderland -
Het verzorgen van de dagorders is een eenmansbedrijf. Daardoor is het soms niet mogelijk deze dagelijks van nieuwtjes te voorzien. Ook nu is Dagorders al weer een aantal dagen niet ingevuld. Helaas.
Nieuwsgaring
Ook het zoeken naar- en vinden van- liefst oude nieuwsberichten gebeurt door een en dezelfde persoon en daardoor stagneert de berichtgeving wel eens even. Zeer binnenkort, dat zou op 23 Augustus 2011 gaan gebeuren wordt Web-log.nl(waar deze site tot op heden op draait) overgebracht naar Worldpress.com. Wat dit precies voor gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van deze website is mij nog niet geheel en al duidelijk. Er moet heel wat gebeuren om alles weer soepel te laten funktioneren. Ik wacht gewoon af tot het zo ver is.
Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder(Feb 2014), tussentijds heb ik langzaamaan geleerd met blogger (onderdeel van Google) om te gaan. Daar draait Pantserdekschip Hr. Ms. Gelderland sindsdien op.
Er zijn vele nieuwe onderwerpen geplaatst en nu is het oude Dagorder Archief weer gangbaar gemaakt. Veel foutjes zijn hersteld en de tijd breekt aan om er weer mee door te gaan.
Mvr Gr Jan
Dagorders 13 Augustus-201127 September 1902 het „Batavia- Nieuwsblad" meldt :
1902 Meer als honderd jaar geleden ! - Batavia, 27 Augustus 1902.
Kloenkoen
Het machtsvertoon tegenover Kloenkoeng, waartoe een gedeelte der Java-divisie is aangewezen, heeft, zooals onze lezers weten, ten doel, den dewa-agoong van dat Rijkje tot rede te brengen.
Het pantserdekschip „Gelderland", gevoerd door den kapitein-luitenant ter zee F. Pinke, met den commandant der Java-divisie, den kapitein ter zee J. G. Snethlage aan boord,-van het pantserdekschip „Zeeland", commandant de kapitein ter zee W. A Uirol, en' het pantserschip „Piet Hein", commandant de kapitein ter zee C. A. de Brauw, nemen er aan deel.
Aanvankelijk was het pantserdekschip „Utrecht", met commandant de kapitein ter zee B. Brutel de la Rivière, in plaats van de „Zeeland" aangewezen en eerstgenoemd schip werd reeds te Macassar gereed gemaakt toen de „Utrecht" naar de Palosbaai gezonden werd voor de Sarasin-expeditie, terwijl men nu voor het optreden tegen Kloenkoeng wachtte op de terugkomst der „Zeeland" van Singapore.
Hr. Ms. pantserschip „Piet Hein" moet, - naar het „Batavia. Nieuwsblad." verneemt, in den loop der maand September naar Soerabaja opkomen om voor de thuisreis gereed gemaakt te worden. De Java-divisie zal dan tijdelijk vier, instede van zes schepen tellen, omdat de „Noord- Brabant", welke al eenige maanden te Soerabaja in reparatie ligt, in den eersten tijd wel niet voor den dienst beschikbaar zal komen.
Batavia, 27 Augustus. - Atjeh
Aan het „Batavia. Nieuwsblad" is onder dagteekening van 26 Augustus uit Koeta Radja geseind : Het geleide van een transport levensmiddelen, onder een onderofficier van Pante Laboe, naar Gronggrong, viel in Simpang Olim in een hinderlaag van een bende Atjehers en werd met de klewangs aangevallen.
Aan onze zijde sneuvelden een inlandsch korporaal en zeven inlandsche fuseliers. De Europeesche fuselier van Uden werd zwaar gewond. De sergeant Van Eijk, de fuselier Honscheid en drie inlandsche fuseliers werden licht gewond. Zes geweren gingen verloren. De vijand liet elf dooden achter. Bij de beschieting van een trein in het Pedirsche, werd de Europeesche fuselier Dresselaers in het been gewond. De Europeesche sergeant Dekker, is 'aan zijn wonden overleden.
Al deezen gewonden zijn door het pantserdekschip „Gelderland" opgenomen.
Dagorders 16 Augustus-2011Circa 1907 Nieuwe gezondheid en kracht !
Duizenden en duizenden voor u hadden baat bij Sanatogen ! Dit navertellen kunnen zij helaas niet meer
sanatogen
Dagorders 17 Augustus-20111905 - De Java Bode van 23 Januari meldt :
22 Februari 1905 - De Java Bode van 23 Januari meldt het volgende :
Tandjong Priok
Het pantserschip Koningin Regentes, dat te Soerabaja in reparatie ligt, zal, naar wij vernemen, tegen den 22en Februari a. s. weder gereed zijn voor den dienst en zich dan vermoedelijk bij de Java-divisie voegen.
Zooals uit het uit Oleh-leh ontvangen telegram blijkt, zullen hedenavond de pantserdekschepen Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant koers zetten naar Tandjong Priok, vergezeld van de drie torpedobooten Hydra, Scylla en Sphinx. Met het pantserschip Hertog Hendrik en de te verwachten Koningin Regentes zullen wij dan op de reede van Tandjong Priok zoowat de geheele Java-divisie bijeen krijgen; een paar dagen later rekent men ook nog op de komst van het, den 15en dezer uit Nederland vertrokken,pantserdekschip Zeeland.
Dan kunnen ook nog in den loop der volgende maand het pantserschip De Ruyter en het pantserschip Friesland aankomen. Deze verplaatsing van een belangrijk deel onzer zeemacht naar Java's Noordkust wijst er op, dat de Indische regeering, zooals wij altijd gemeend hebben, de Russische vloot, onder admiraal Rostdjestwensky te goeder tijd verwacht in het zuidelijk deel van onzen archipel en niet door de Straat van Malakka.
Verder vernamen wij nog, dat de luitenant ter zee 2de klasse K. T. Sluijs, thans adjudant van den commandant der Java-divisie, bij het optreden van den uit Nederland verwacht wordenden schout-bij-nacht J. G. Snethlage, zijne functiën zal overgeven aan zijn ranggenoot A. W. Boeke.
29 Augustus 1905
- op non-activiteit gesteld: met 27 October a. s : de luitenant ter zee der 2e klasse G. R. J. Haentjens, Dekker en H. B. L. Braam ; met 20 October a.s : de luitenant ter zee der 2e klasse J. Heringa, allen dienende aan boord van Hr. Ms. pantserdekschip Gelderland.
Dagorders 18 Augustus-20111910 - Data oefeningstocht.
1910 - Een aantal berichtgevingen betreffende de vorderingen van de reis van Hr. Ms.Gelderland
Kaap Finisterre 17 October 1910
Hr. Ms. pantserdekschip Gelderland, onder bevel van den kapitein ter zee J. P. Guépin, is den 16 dezer naar zee vertrokken ter aanvaarding van den voorgenomen oefeningstocht naar de Middelandsche Zee.
22 October 1910
Hr. Ms. pantserdekschip Gelderland, onder bevel van den kapitein ter zee J. P. Guépin, is 19 dezer Kaap Finisterre gepasseerd.
24 October 1910
Hr. Ms. pantserdekschip Gelderland, onder bevel van den kapitein ter zee J. P. Guépin, 13 den 21 dezer Gibraltar gepasseerd.
28 October 1910
Hr. Ms. pantserdekschip Gelderland, onder bevel van den kapitein ter zee J. P. Guépin, is den 26en dezer te Palma (Majorca) aangekomen.
Dagorders 19 Augustus-20111912 - In de uitverkoop.
1912 Verkochte schepen en goederen.
artikelen in de aanbieding
Dagorders 22 Augustus-20111907 - Diverse data betreffende Hr. Ms.Gelderland.
1907 - Een aantal berichtgevingen over Hr. Ms.Gelderland
28 Februari 1907
Te Willemsoord is Maandag weder in dienst gesteld het pantserdekschip Gelderland, in de jaren 1897 en 1898 gebouwd op de werf van de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Feijenoord te Rotterdam, en van gelijke type en afmetingen als de Utrecht en de Noord-Brabant.
Met dit schip maakte wijlen de Staats-President Paul Kruger de reis naar Europa. Deze bodem zal Hr. Ms. pantserschip Kortenaer in West-Indiië vervangen en met dat doel in de eerste helft der maand Maart derwaarts vertrekken. Met het bevel is belast de kapitein ter zee W. D. H. baron van Asbeck.
11 Maart 1907
Tijdens het proefstoomen van Hr. Ms. pantserdekschip „Gelderland", ter reede van Texel is gistermiddag, de matroos 2e kl. W. van den Koppel, zonder dat dit door de bemanning werd opgemerkt, overboord geraakt en verdronken. Zijn lijk is nog niet gevonden.
21 Maart 1907
Posterijen.
Mail Afrika. — Aan Hr. Ms. pantserdekschip Gelderland zullen gesloten brievenmalen worden verzonden : a. naar Tanger: 23 Maart e.k., met den trein van 7.1 vm. van Amsterdam naar Antwerpen; b. naar Las Palmas (Gran Canaria): 26 Maart e.k., met denzelfden trein.
Brieven en andere stukken moeten, om in de aan genoemd schip te verzenden brievenmalen opgenomen te worden, voldoende gefrankeerd en voorzien zijn van twee elkander snijdende lijnen over het geheele adres, loopende van deneenen hoek naar den anderen. Brieven en andere stukken, welke niet voldoende gefrankeerd zijn of niet van de bedoelde aanwijzing zijn voorzien, zullen langs den gewonen weg naar hunne bestemming worden verzonden.
Cap Carvoeiro
27 Maart 1907
Blijkens een bericht bij het Departement van Marine ontvangen, is Hr. Ms. pantserdekschip Gelderland, onder bevel van den kapitein ter zee W. D. H. baron, van Asbeck, 24e dezer Kaap Carvoeiro (Westkust van Portugal) gepasseerd.
Dagorders 23 Augustus-20111907 - Diverse data betreffende Hr. Ms.Gelderland 2.
1907 - Een aantal berichtgevingen over Hr. Ms.Gelderland
4 Juli 1907
Blijkens bij het Dep. van Marine ontvangen berichten is Hr. Ms. pantserdekschip „Gelderland", onder bevel van den kapitein ter zee W. D. H. Baron van Asbeck, den 3e dezer van New-York vertrokken, ter aanvaarding van den terugreis naar Curacao.
7 Juli 1907
zegel Overzeesche Postverbindingen- De directeur-generaal der posterijen en 'telegrafie maakt bekend, dat elken Dinsdag en elken Vrijdag, hetzij met den trein van 6.32 vm. van Amsterdam naar Antwerpen, hetzij met den trein van 7.29 am van Amsterdam naar Vlissingen, eene gesloten brievenmaal wordt gezonden aan Hr. Ms. pantserdekschip „Gelderland" in West-Indië.
Deze brievenmalen worden verzonden naar het kantoor te New-York, en door dit kantoor vervolgens, overeenkomstig telegraphische aanwijzing van den commandant der „Gelderland", naar de plaats, waar de bodem verblijf houdt. In de bedoelde brievenmalen worden alleen opgenomen de brieven en andere stukken, welke voldoende zijn gefrankeerd en van de daarvoor vastgestelde aanwijzing (2e elkander snydende lijnen) zijn voorzien.
12 Juli 1907
Departement van Marine.
Blijkens een bij het departement van marine ontvangen bericht is Hr. Ms. pantserdekschip „Gelderland", onder bevel van den kapitein ter zee W. D. H. Baron van Asbeck dezer te Curacao aangekomen.
19 Juli 1907
De directeur-generaal der posterijen en telegraphie maakt bekend dat de verzending van de in de ..St.-C't." van 7/8 Juli jl., No. 175, bedoelde brievenmalen aan Hr. Ms. pantserdekschip „Gelderland" gedurende het tijdvak van 19 Juli tot en met 9 Aug. zal worden gestaakt, en met ingang van 13 Augustus zal worden hervat.' Gedurende genoemd tijdvak zullen de voor Hr. Ms. „Gelderland" bestemde brieven en andere stukken naar Paramaribo worden gezonden.
26 Juli 1907
Is de adelborst der 1e klasse bij de Koninklijke Marine Reserve Luitenant L Stobbe, geplaatst aan boord van Hr. Ms. Gelderland, tot het medemaken eener oefening van zes, achtereenvolgende maanden.
6 Augustus 1907
De Minister van Marine brengt ter kennis dat blijkens een door hem ontvangen telegram Hr. Mr. pantserdekschip „Gelderland" den 5e dezer van Curacao vertrokken is naar Paramaribo.
14 Augustus 1907
De Minister van Marine brengt ter kennis dat blijkens een door hem ontvangen telegram, Hr. Ms. pantserdekschip „Gelderland", den 11e dezer te Paramaribo is aangekomen.
Dagorders 24 Augustus-2011Circa 1907 Nieuwe gezondheid en kracht !
Duizenden en duizenden voor u hadden baat bij Sanatogen ! Dit navertellen kunnen zij helaas niet meer
sanatogen

Dagorders Archief 2

Geen opmerkingen :