vrijdag 13 december 2013

Marine Gewoonten en Gebruiken 100-101

logo
Marine gewoonten en gebruiken
In 1816 werd op de marinewerf te Rotterdam een sloep op stapel gezet, waarvan de bouw drie jaar vorderde. Vijf man hebben er aan gewerkt, zoowel beeldhouwers als scheepstimmerlieden, waarmede voor dien tijd een slordige som van bijna 3500 gulden verwerkt werd.
Het arbeidsloon voor een vakman was in die dagen zeer laag, vergeleken met wat men in onze dagen gewoon is te verdienen. Het grootste deel van de som werd dan ook aan materialen uitgegeven, zijnde 500 gulden aan koper- en ijzerwerk, 300 gulden aan verf en bladgoud en bijna 1500 gulden aan houtbewerking.
De sloep was bestemd om dienst te doen als statiesloep voor Koning Willem I en werd deswege de koningssloep genoemd. Zij werd gebouwd in den vorm van een galei.
Nu hebben galeien in de geschiedenis van onze zeemacht geen groote rol gespeeld. Vooreerst niet, omdat zoowel in den Romeinschen en Bataafschen tijd als later, de roeischepen in onze wateren vanwege hun laag boord alleen maar in de maanden Mei—September te gebruiken waren.
Vervolgens speelden de galeien in onze zeemacht geen groote rol, omdat ons volk een gezonden vrijheidszin had. Want een galei, — en dat was ten onzent nog zoo tot het einde van de 16e eeuw — kon nu eenmaal alleen maar geroeid worden door slaven.
In den Tachtigjarigen Oorlog had de stad Amsterdam een galei, de „schrik der Zuiderzee" genaamd en zoolang Amsterdam nog Spaansch was, opereerde dit roeischip met Amsterdamsche schutters op de Zuiderzee.
Onze vrijheidszin bande de galei al spoedig uit onze wateren; het was al erg genoeg, dat vele van onze zeelui als galeislaven zooals ook met Piet Hein in zijn jonkheid het geval was — op vreemde schepen aan de roeibank geketend, hebben gezucht.
Maar de koningssloep zou door vrije mannen geroeid worden; het werd een „eere- of statiesloep", waarmede van de gewoonte uit de 17e en 18e eeuw om statiezeiljachten voor vorstelijke of „hooge personaadjes" beschikbaar te stellen, werd afgeweken. Immers, met deze koningssloep kan men niet zeilen.
marine15

blz 100 - 101. wordt vervolgd..
Vorige pagina Volgende pagina

Geen opmerkingen :