vrijdag 22 november 2013

Marine Gewoonten en Gebruiken 66-67

logo
Marine gewoonten en gebruiken
HoofdstukVIII
In de geschiedenis van ons zeewezen is herhaaldelijk sprake van een vlootschouw of het houden van spiegelgevechten, meestal ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen. Zoo werd er ter gelegenheid van het bezoek van Czaar Peter de Groote aan ons land, op Zondag 1 September 1697 een groote zeilpartij en een spiegelgevecht gehouden op het IJ. De Czaar vertoefde echter incognito in ons land en het waterfeest werd hoofdzakelijk door kleine vaartuigen opgeluisterd.
„'s Namiddags", zoo luidt een beschrijving van het spiegelgevecht, „ten half drie uuren stak de Vloot onder zeil en begon, na een wijl in goede orde haare cours gehouden te hebben, een zeer ordentelijk Spiegelgevecht; ter welken einde de Jagten, na de maat hunner grootte, met kanon, en de Liefhebbers met muskettery, voorzien waren.
Zij passeerden malkander t' elkens in een nette rang, en brandden ondertusschen met hun kanon dapper op malkander los: 't geen, op dat het Gevegt te meerder luister mocht hebben, door elf stukken, staandit op het Blaauwhoofd, elf op Keerweer en zestien op d'Amstelbrug, geholpen wierd.
De huizen der omleggende Waterlandsche Dorpen dreunden door het gestadig kanonneeren; daar zich de salvoos der Vrywilligers, zo menigmaal als het Jagt, daar de Gezanten zigh in bevonden, hen passeerde, onder lieten hooren.
Het gansche Y, zo ver als het oog kon bereiken, was bedekt met allerhande soort van Vaartuigen, uit nieuwsgierigheid om een zo zeldzaam schouwspel te zien derwaarts gevloeid : en ondertusschen, niettegenstaande deze ontelbare menigte, waar uit weer een verwarring te gemoet zou hebben moeten zien, geschiedde alles in zo goede order, en wierd de rang zo ordentelijk gehouden, dat er d'Aanschouwers, waar mede de Jagthaven en de Dyk tot Schellingwou en Nieuwendam gepropt vol stonden, zich'er niet genoeg over konden verwonderen. 't Vallen van den avond eindigde het Gevegt en liet de Gezanten met een volkomen genoegen vertrekken".
marine8
blz 66 - 67. wordt vervolgd..
Vorige pagina Volgende pagina

Geen opmerkingen :