donderdag 21 november 2013

Marine Gewoonten en Gebruiken 64-65

logo
Marine gewoonten en gebruiken
Bij bezoek van Staatshoofden en/of vorstelijke personen aan boord, is altijd een eerewacht op het achterschip opgesteld, die, terwijl de tamboers en pijpers den parademarsch laten hooren, het geweer presenteert.
Bovendien wordt, zoodra het Staatshoofd of de vorstelijke persoon aan boord komt, zijn onderscheidingsvlag aan den grooten top geheschen. Bij het paradeeren wordt de bemanning zoodanig van voor naar achteruit opgesteld, dat de lijnen van het schip er zoo goed mogelijk door gemarkeerd worden.
Dit alles, en tal van kleine typische bijzonderheden, behoort tot de zoo zinrijke gewoonten en gebruiken aan boord van onze schepen, als Staatshoofden en vorstelijke personen officieele bezoeken afleggen aan de vloot in groepsverband, of aan een van de schepen afzonderlijk.
Niet officieele, doch vooraf aangekondigde bezoeken hebben een eenvoudiger verloop. Met onverwachte, niet aangekondigde bezoeken van Staatshoofden of vorstelijke personen, kan het wel eens gaan zooals het aan boord van Zr. Ms. „Valk" ging, tijdens de feesten ter gelegenheid van de opening van het Suez-kanaal in 1869.
Op een der dagen, dat de „Valk", welke als jacht omgebouwd was voor Prins Hendrik en diens gemalin Amalia, te Port Said lag, kwam tijdens het middagschaften de Keizer van Oostenrijk in wandelcostuum aan boord geroeid in een kleine jol.
Keizer Wilhelm Twee dagen tevoren was de Keizer in generaalsuniform op officieele wijze aan boord ontvangen en toen de onderofficier van de wacht in den persoon in burger den Keizer herkende, liet hij den leerling „als de bliksem" den officier van de wacht waarschuwen, die, in zijn verbouwereerdheid om den officier zoo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, niet beter te doen wist, dan door de koekoek boven de longroom naar omlaag te schreeuwen : „Meneer, er staat een Keizer bij den valreep".
Voor de waarheid van dit verhaal sta ik niet in. Want ditzelfde zou ook gebeurd zijn toen Keizer Wilhelm een niet
officieel bezoek bracht aan een van onze schepen te Kiel. Maar toen zou een adelborst naar omlaag zijn gerend, zijn hoofd tegen de trapkap hebben gestooten en bewusteloos de trap zijn afgerold.
blz 64 - 65. wordt vervolgd..
Vorige pagina Volgende pagina

Geen opmerkingen :