woensdag 20 november 2013

Marine Gewoonten en Gebruiken 62-63

logo
Marine gewoonten en gebruiken
Alle schepen pavoiseerden en vlagden van top, zooals gebruikelijk is op hoogtijdagen. Maar dan kwam ook de verbondenheid tot uiting tusschen wat toen nog het Moederland en de KoIonia genoemd werd, doch thans de gebiedsdeelen zijn, hier en overzee. Want tijdens de inspectie over de „Zeeland" was aan het flottieljevaartuig „Koetei" gelast om de bestemming naar Oost-Indië te vervolgen.
Toen dit schip de vloot passeerde, hadden de vorstelijke personen, de Indische autoriteiten, de ministers en alien, die zich op de verzamelde - vloot bevonden, aan dek pleats genomen en brachten een groet en wenschten een behouden reis aan dit schip naar het schoone India, waar zooveel grootsch gewrocht is en nog zooveel grootsch tot stand kan komen.
1k ga de nadere bijzonderheden van de vlootrevue op 't Holl. Diep voorbij, omdat wat zich in den zon-overgoten dag van den 15 Sept. 1898 verder afspeelde geen regel, geen gewoonte of gebruik was. Wel werd, gelijk ook tegenwoordig nog het geval is, het vlaggeschip door de vorstelijke personen geinspecteerd.
Daartoe moest de jonge Vorstin zich met gevolg van de „Zeehond" naar de „Zeeland" begeven in twee sloepen en werden deze sloepen gestuurd door een officier; terwijl ook de valreepsgasten aan boord van de schepen vanwaar en waarheen de vorstelijke personen zich begaven, officieren waren.
Alvorens de vloot te verlaten werd op bevel van de Koningin aan de geheele bemanning van de vloot als extra rantsoen een halve flesch wijn per man verstrekt, terwijl de disciplinaire straffen werden opgeheven. In de 17e eeuw „was het yolk door het uitdeelen van eenige vaten bier mede regt tot vreugde gestemd"; ook deze traditie handhaafde zich tot in onzen tijd.
Het vertrek van de vorstelijke personen van het vlaggeschip naar het jacht werd gesalueerd door het vlaggeschip met 35 schoten, doch het vertrek van de vorstelijke personen aan boord van het jacht langs de schepen, werd door de geheele vloot met 35 schoten gesalueerd.
In Ned. Oost-Indië — de officieele stukken spreken van : be- Oosten Kaap de Goede Hoop tot de Oostelijke grens van Nederlandsch- Indie — worden den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indie dezelfde eerbewijzen ,gebracht als het Staatshoofd, althans vrijwel dezelfde. Want de roep „leve de Koningin" moet bij het joelen achterwege blijven; de valreepsgasten zijn onder-officieren en indien de G.-G. per sloep van of naar boord gaat wordt deze niet door een officier, doch door een onderofficier bestuurd.
In de praktijk werd de roep „Leve de Koningin - be-Oosten Kaap de Goede Hoop toch wel gehoord, al moest dit volgens de voorschriften achterwege blijven. Het was in de veertigjarige regeerperiode van Koningin Wilhelmina zoozeer een onderdeel van dit joelend eerbewijs geworden, dat het, voorschrift of niet, als vanzelfsprekend werd geroepen.
Als het Staatshoofd of de G.-G. of eenig lid van het Vorstelijk Huis verlangt, dat alleen de eerbewijzen van pavoiseeren, paradeeren als anderszins zullen worden gegeven en niet met het geschut zal worden gesalueerd, dan wordt aan boord van het schip waarop of de sloep waarin de hooge personages zich bevinden, een witte wimpel geheschen. Verlangen deze personen in 't geheel geen eerbewijzen, dan wordt een blauwe wimpel geheschen. Ditzelfde geldt trouwens ook voor militaire en burgerlijke autoriteiten.
Het Staatshoofd of de Kroonprins(es) worden, indien deze aan boord komen of het schip verlaten, ontvangen of uitgeleide gedaan door den eskader- of divisiecommandant en den eersteofficier tot aan den valreep. Bij den valreep staan de vier valreepsgasten met den rang van luit. ter zee 2e klasse. Op het onderste bordes van de statietrap bevindt zich dan de commandant.
Is er geen eskader- of divisiecommandant aan boord, dan zal de commandant van het schip hen uitgeleide doen tot aan den valreep en bevindt zich de eerste-officier op het onderste bordes van de statietrap. Zoodra de vorstelijke personen zich in den valreep bevinden om zich van boord te begeven, maakt de bemanning front naar buitenboord.
blz 62 - 63. wordt vervolgd..
Vorige pagina Volgende pagina

Geen opmerkingen :