dinsdag 13 maart 2012

Rode Matrozen 002

RODE MATROZEN OP DE VLOOT
De personele samenstelling van de zeemacht was wezenlijk anders dan die van de landmacht. Was daar sprake van een kader-militieleger, de marine kende met name beroepsmilitairen, aangevuld met een klein aantal dienstplichtigen.. Wat betreft soldatenorganisaties had dit krijgsmachtdeel dan ookk een geheel andere geschiedenis. Er bestond er bij de vloot al langere tijd een eigen matrozenbond. Deze organisatie van beroepsmatrozen stond onder grote invloed van de sociaal democratie, alhoewel van een formele band geen sprake was. Zij zette zich met ondersteuning van de Kamerfractie van de SDAP sterk in voor verbetering van levensomstandigheden. De bond had hierdoor een moeizame relatie met de autoriteiten en vormde een bron van onrust. Hieruit volgen belangrijke vragen. Leidden het uitbreken van de oorlog en het sluiten van de 'godsvrede' tot een verandering van het socialistische legerwerk bij dee marine ? Hoe groot was de invloed van de bond en nam deze tijdens de mobilisatie toe ? Gaf de verslechterende economische situatie aanleiding voorr een ander beleid ? In hoeverre veranderde de verhouding tussen de B.V.M.M.P* en de S.D.A.P* ? Losstaand van het vorige, maar wel cruciaal, is of de matrozenn en de bond een rol bij de novembergebeurtenissen in Nederland speelden.. Tenslotte willen we in gaan op de vraag of er onder invloed van de rode week en de demobilisatie een verandering van het legerwerk op de vloot plaatsvond.
Bond voor Minder Marine Personeel
De Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) was een sociaaldemocratische Nederlandse politieke partij tussen 1894 en 1946.
De SDAP werd op 26 augustus 1894 opgericht in 't lokaal Atlas aan de Ossenmarkt 9 te Zwolle als alternatief voor de Sociaal-Democratische Bond (SDB) van Domela Nieuwenhuis. Tot de 12 oprichters (de "twaalf apostelen" genoemd) behoorden Pieter Jelles Troelstra, Jan Schaper en Willem Vliegen.
In 1946 ging de SDAP samen met de Vrijzinnig Democratische Bond en de Christelijk-Democratische Unie op in de fusiepartij Partij van de Arbeid.

Geheel of Gedeeltelijk overgenomen uit het boek/proefschrift Niet voor God en niet voor het Vaderland. Linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie van ’14-‘18’ Van de Hr Dr. R.L.Blom (uitgeverij Aspekt, Soesterberg 2004)

Geen opmerkingen :