donderdag 17 november 2011

Roeisloepen 11

Uit het Handboek Zeemiliciens van 1917.
Reglement op de commando's voor het pagaaien
Er wordt verondersteld, dat de matrozen in de sloep gezeten zijn in de positie voor roeien, en dat de pagaaien op de gebruikelijke wijze onder de doften met einden zijn opgevangen.
„Pagaaien tegen boord !"
Op dit com. maken de roeiers de einden los, waarmede de pagaaien onder de doften zijn opgevangen, zij schuiven de riemen, zooveel als noodig is, naar de midscheeps, om ruimte te maken voor den man. als hij op het dolboord komt te zitten.
Iedere man neemt de pagaai, waarvan het blad onder hem is, plaats die tegen boord met het blad naar voren tusschen de wegering en het boord, laat de steel rusten tegen de voorzijde van de doft, waarop hij gezeten is; de kruk mag niet boven het dolboord uitsteken.
„Willen binnen !"
Op dit com. halen de roeiers met de buitenhand de willen binnen, zorgende dat de wil zoodanig komt te hangen, dat het oog niet uitscheuren kan.
„Neemt pagaaien !"
Op dit com. staat iedere roeier op, draait zich naar de boordzijde, gaat op het bolboord zitten vlak achter zijn scheegaatje, met het gezicht naar voren, met den buitenvoet op de doft en den binnenvoet op een der wegeringen, met de handen op de knieën.
Daarna vat hij met de binnenhand de pagaai een handbreedte onder de kruk, licht hem rechtstandig op, zoodanig 'dat het uiteinde van het blad ter hoogte van het dolbord is, vat met de buitenhand het midden der steel, plaatst de pagaai (ook het blad) horizontaal voor zich op het dolboord; de binnenhand grijpt nu de kruk, terwijl de buitenhand met de nagels omlaag de steel omvat, een handbreedte buiten het boord.
„Haalt op gelijk !"
1e Tempo. De roeiers plaatsen de pagaaien verticaal langs het boord, het blad dwarsscheeps ongeveer tien centimeter. boven water, de armen gestrekt, de binnenarm ongeveer horizontaal.
2e Tempo. Het blad wordt geheel onder water gedompeld, de pagaai wordt met kracht naar achteren door het water gehaald, het blad naar buiten gesneden, zoodra dit vrij van het water is gekomen; de buitenarm wordt zoover naar achteren gestrekt, dat de gebogen binnenarm tegen het lichaam komt te rusten. Bij het ophalen mag het bovenlijf niet meer naar voren buigen, dan noodig is om het blad onder te dompelen.
3e Tempo. De pagaai wordt naar binnen gesneden en gebracht in de positie van het 1e tempo. Na driemaal te hebben opgehaald, wordt telkens de pagaai hoorbaar op het dolboord geplaatst als bij „Neemt pagaaien"; dit geschiedt om beter slag te houden. Alle roeiers volgen de bewegingen van de voorste roeiers, die zorg dragen een geregeld tempo te houden. Het aantal slagen per minuut bedraagt 8x3.
„Op pagaaien !"
Op dit com. wordt onmiddellijk de positie aangenomen van „Neemt pagaaien"; de pagaai wordt hoorbaar op het dolboord geplaatst.„Neemt pagaaien"; de pagaai wordt hoorbaar op het dolboord geplaatst. Dit com. behoort te worden gedaan op het oogenblik, dat de pagaaien vrij van het water gekomen zijn of even daarvóór
„Strijkt gelijk",
le Temp. De roeiers nemen de pagaaien op en brengen die in de positie van het slot van het 2e tempo van „Haalt op gelijk", d.i. de buitenarm naar achteren gestrekt, het blad naar buiten gesneden, de gebogen binnenarm tegen het lichaam.
2e Temp. Het blad wordt naar binnen gesneden en geheel ondergedompeld en met kracht de pagaai naar voren door het water gehaald, waarbij het lichaam niet meer naar achteren gebracht wordt dan noodig is. Zoodra het blad uit het water is, wordt het naar binnen gesneden en vooruit tegen de sloep gebracht, de steel nagenoeg rechtstandig, de buitenarm gestrekt, de binnenarm tegen de borst.
3e Temp. De pagaai wordt teruggebracht in de positie van het 1e tempo.
Na driemaal te hebben gestreken, wordt telkens de pagaai hoorbaar op het dolboord geplaatst als bij „Neemt pagaaien".
„Bergt pagaaien !"
Op dit com. plaatsen de roeiers de pagaaien tegen boord, zooals beschreven is bij het commando „Pagaaien tegen boord", hernemen hunne plaatsen op de doften, zooals bepaald is bij het roeien en schuiven de riemen tegen boord.

Geen opmerkingen :